Siirry sisältöön

Kestävät vesivarat

Puhtaan veden riittävyys on yksi keskeisimpiä globaaleja haasteita tulevaisuudessa. Tutkimuksemme painopisteet ovat pohjaveden kestävä käyttö ja kaivosympäristötutkimus.

Kädet pitävät mustaa pitkulaista mittauslaitetta, taustalla vettä

Subarktisessa ja arktisessa ympäristössä muuttuva ilmasto aiheuttaa muutoksia sademääriin, haihduntaan, roudan syvyyteen sekä lumen määrään ja sulantaan vaikuttaen muodostuvan pohjaveden määrään ja laatuun. Erilaiset sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus ja tulvat yleistyvät, minkä seurauksena vesistöjen ja pohjavesivarastojen yhteydet moninaistuvat. Väestönkasvu ja kaupungistuminen tuovat haasteita, kun puhtaan veden tarve kasvaa ja rakennettu ympäristö muuttaa hydrologista kiertoa sekä nostaa pohjaveden haavoittuvuutta.

Mineraalisten raaka-aineiden kasvava tarve edellyttää kaivosympäristö- ja vesitutkimusta. Kaivosympäristöt ja niiden vesivarat ovat myös monin tavoin alttiita muuttuvan ilmaston vaikutuksille. Laadukas ja monipuolinen tieto pohjavedestä, sen muodostumisen mekanismeista ja veden kierrosta erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa on olennaista vesivarojen kestävän hallinnan kannalta.

Perustamme ratkaisumme tieteelliseen tutkimukseen, osaamiseemme hydrogeologisista ilmiöistä ja ympäristöistä, kentältä kerättävään aineistoon sekä kattaviin tietoaineistoihin.

Teemme pohjavesialueiden rakenneselvityksiä pohjaveden suojelun, vedenhankinnan tehostamisen ja uusien vedenottopaikkojen määrittämisen avuksi sekä pohjaveden pilaantumistutkimusten ja maankäytön suunnittelun tausta-aineistoksi.

Alueilla, joissa luontaiset pohjavesivarannot eivät ole riittäviä vesihuollon tarpeisiin, tekopohjaveden muodostaminen on oikein toteutettuna kestävä ja kustannustehokas ratkaisu vesivarojen hallintaan. Teemme tekopohjavesitutkimuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Laaja-alaisten vesienhallinnan haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan tieteiden välistä yhteistyötä. Tutkimuksessa hyödynnämme osaamistamme pohjavesistä ja kaivosympäristöistä, uusia tutkimusmenetelmiä, modernia tutkimusinfrastruktuuria sekä poikkitieteellistä lähestymistapaa. GTK tekee yhteistyötä tutkimuksen ja tutkimusinfrastruktuurien verkostoissa muun muassa muiden tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen, korkeakoulujen, viranomaisten sekä yksityisen sektorin kanssa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Tulosyksikön päällikkö
+358295035212
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi.