Kurikan 7 syväpohjavesi

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat
Projektin kesto
30.09.2019 - 30.09.2021

Esittely

KURIKAN SYVÄPOHJAVESIHANKE

Geologian tutkimuskeskus jatkaa Kurikan alueella pohjavesitutkimuksia yhteistyössä Vaasan Veden, Kurikan Vesihuolto Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimusten kunnianhimoisena tavoitteena on löytää Kurikan alueelta riittävästi pohjavettä turvaamaan 150 000 ihmisen ja runsaan elintarviketeollisuuden vedentarpeet Vaasan ja Kurikan alueilla.

Pohjavesitutkimukset ovat (GTK:n osalta) alkaneet kymmenisen vuotta sitten, jolloin Aronlähteen ja Kuusistonloukon pohjavesialueilla tehtiin geologisia rakenneselvityksiä. Tuolloin kairauksissa törmättiin syvällä kallioperän painanteessa sijaitseviin moreenikerrosten erottamiin varsin paksuihin hiekka ja sorakerroksiin. Se herätti ajatuksia Kurikan alueen mahdollisuuksista laajempaankin vedenottoon ja siten myös Vaasan kaupunki kiinnostui Kurikan mahdollisesta syväpohjavesipotentiaalista.

Kurikassa maaperä on poikkeuksellisen paksua sekä rakenteeltaan monimutkainen ja alueen rikkonainen kallioperä lisää omalta osaltaan pohjavesimuodostuman merkitystä. Pohjavesiä muodostuu jopa poikkeuksellisenkin laajalla alueella ja (syvä)pohjaveden laatu on myös osoittautunut pääosin hyväksi. Lisäksi alueen pohjavedet ovat hyvässä suojassa paksujen savikerrostumien alla.

Monivaiheisen alun jälkeen Kurikan syväpohjavesiä on vuodesta 2014 alkaen tutkittu useissa erillisissä projekteissa. Pohjavesitutkimukset tulevat kuitenkin jatkumaan vielä useita vuosia ja monia vaiheita, jotta Kurikan alueen syväpohjavesien hydrologia ja hydrogeologia saadaan vedenhankinnan suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella selville.

Projektivaiheessa 7 jatketaan Kurikan peitteisten laaksojen pohjavesiesiintymän tutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena on Vaasan ja Kurikan kaupunkien vedenhankinnan turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen, sekä osaltaan se tukee koko Etelä-Pohjanmaan vesihuoltoa. Kyseinen projektivaihe on luonteeltaan aikaisempia tutkimuksia tukeva, joka tavoittelee laaja-alaisen ja monimutkaisen esiintymän eri kerroksissa sijaitsevan veden tunnistamista kemiallisin ja mikrobiologisin perustein. Niin ikään projektin tarkoitus on selvitellä pohjaveden liikkeitä yläviltä pohjaveden muodostumisalueilta itse muodostumaan sekä selvitellä muodostumassa eri kerrosten välisiä vuorovaikutuksia. Näiden lisäksi projekti tukee aikaisempia geologisia ja geofysikaalisia tutkimuksia laajennetuilla tutkimuksilla, sekä luo IT-ratkaisuja pohjaveden monitoroinnin WEB-pohjaiseen tarkkailuun.

Projektiin rahoitukseen osallistuvat Vaasan Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja GTK.

Projektilistaukseen