Kurikan syväpohjavesihanke: vaihe 9

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat
Projektin kesto
01.05.2022 - 31.12.2023

Esittely

Geologian tutkimuskeskus jatkaa Kurikan alueella pohjavesitutkimuksia yhteistyössä Vaasan Veden, Kurikan Vesihuolto Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimusten kunnianhimoisena tavoitteena on löytää Kurikan alueelta riittävästi pohjavettä turvaamaan 150 000 ihmisen ja runsaan elintarviketeollisuuden vedentarpeet Vaasan ja Kurikan alueilla.

Pohjavesitutkimukset ovat (GTK:n osalta) alkaneet kymmenisen vuotta sitten, jolloin Aronlähteen ja Kuusistonloukon pohjavesialueilla tehtiin geologisia rakenneselvityksiä. Tuolloin kairauksissa törmättiin syvällä kallioperän painanteessa sijaitseviin moreenikerrosten erottamiin varsin paksuihin hiekka ja sorakerroksiin. Se herätti ajatuksia Kurikan alueen mahdollisuuksista laajempaankin vedenottoon ja siten myös Vaasan kaupunki kiinnostui Kurikan mahdollisesta syväpohjavesipotentiaalista.

Kurikassa maaperä on poikkeuksellisen paksua sekä rakenteeltaan monimutkainen ja alueen rikkonainen kallioperä lisää omalta osaltaan pohjavesimuodostuman antoisuutta. Pohjavesiä näyttää muodostuvan huomattavan laajalla alueella ja (syvä)pohjaveden laatu on myös osoittautunut pääosin hyväksi. Lisäksi alueen pohjavedet ovat hyvässä suojassa paksujen savikerrostumien alla.

Monivaiheisen alun jatkoksi kesällä 2022 on alkanut jo syväpohjavesitutkimusten 9. vaihe. Projektin päätavoitteena on tutkia kallioperässä liikkuvan veden määrää, laatua ja roolia Kurikan pohjavesisysteemissä. Projektin 9 -vaiheessa keskitytään maastopainanteiden kallioperän rakosysteemien löytämiseen useilla kohteilla. Lisäksi tutkimusten tavoitteena on Kurikan alueen syväpohjavesien hydrologian ja hydrogeologian selvitys vedenhankinnan suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella. Tällä hetkellä huomattavan laajan pohjavesiesiintymän geologisia maastokartoituksia päätetään töiden painopisteen siirtyessä eriteemaisten mallinnusten suuntaan.

Kesällä 2022 rakennettiin loput siiviläputkikaivot, jotka tullaan koepumppaamaan kesällä 2023. Nämä, 2–4 -vaiheissa suoritetut koepumppaukset yhdessä geologisten 3D mallien kanssa luovat pohjan koko laajan tutkimusalueen hydrologisen kierron mallintamiselle. Tutkimuskokonaisuuden perimmäisenä tavoitteena on selvittää hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrä, kerätä riittävät taustatiedot alueen sekä vedenoton YVA-menettelyä, että varsinaisen vedenottoluvan hakua varten. Tavoitteena on johtaa syväpohjavettä Kurikasta Vaasan suuntaan vuonna 2030.

Projektiin rahoitukseen osallistuvat Vaasan Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja GTK.

Projektilistaukseen