Maaperäpilotti

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.02.2021 - 31.10.2022

Esittely

Ilmastokestävän maa- ja metsätalouden politiikkatoimien ja taloudellisen kehittämisen rajoitteeksi on muodostumassa maaperätiedon puutteellisuus. Maaperätiedon kattavuuden, tarkkuuden ja laadun kehittäminen ovat avainasemassa maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä maa- ja metsätalouden sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Maaperäpilotti-hankkeen päätavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla maankäyttösektorin toimijoiden sekä maaperätiedon hyödyntäjien kannalta kriittiset kivennäis- ja turvemaiden maaperätiedot pystytään tuottamaan riittävällä tarkkuudella ja kustannustehokkaasti koko Suomesta. Hankkeessa testataan kaukokartoituksen ja geofysiikan aineistojen mallinnuksen sekä koneoppimisen vaihtoehdot tarkemman pintamaalaji- ja kerrospaksuustiedon sekä peltolohkokohtaisen maalajitiedon tuottamiseksi.

Hankkeessa (i) kartoitetaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden maaperätietotarpeet hankkeen alussa maankäyttösektorin toimijoille suunnattavan kyselytutkimuksen perusteella, (ii) toteutetaan pilottiluontoinen tiedontuotanto sisältäen testikohteiden pintamaalaji- ja kerrospaksuustiedot sekä peltolohkojen maalajitiedon, (iii) kerätään aineiston käyttökokemusten perusteella toimijoiden palaute sekä (iv) tuotetaan ehdotukset, kustannusarviot ja toimenpidesuositukset koko Suomen kattavalle maaperätiedon kartoitusohjelmalle ja tiedontuotantomallille, jolla voidaan kartoittaa pintamaalaji, maakerrospaksuus ja peltolohkojen maalaji erityisesti Suomen heikosti maastokartoitetuilla alueilla.

Maaperäpilotti-hankkeen tulokset vahvistavat maankäyttösektorin tietopohjaa ja ovat keskeisiä maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tietoaineistoja kehittämällä ja tiedon tuotantoa parantamalla voidaan maankäyttötoimenpiteitä ohjata ja kohdentaa siten, että ne ylläpitävät ja vahvistavat hiilinieluja ja –varastoja.

Hanke toteutetaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johdolla yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Radai Oy:n kanssa.

Projektilistaukseen