Pohjanmaan Ravinneratas – Österbottens Näringshjul

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.02.2018 - 31.12.2021

Esittely

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke toimii kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla Alavieskan, Kalajoen, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja turkistuotantoa. Alueen erityispiirteistä on paljon tietoa erilaisissa datapankeissa, joita ei hyödynnetä vielä riittävästi valuma-aluetarkasteluissa. Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta sekä tätä kautta parantaa hankealueen vesienhoitosuunnitelmissa huonommassa tilassa olevien vesistöjen tilaa.

Tavoitteena on myös lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Ekosysteemipalveluiden kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat. Hankkeessa tarkastellaan laajassa asiantuntijayhteistyössä valuma-alueiden vesiensuojelun painetekijöitä, ja haetaan kriittisiä kohteita käytettävissä olevia sähköisiä tietolähteitä, työkaluja ja olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntämällä. Valituille valuma-alueille laaditaan toimenpidesuosituksia ja valituille kohteille mallisuunnitelmia.

Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen ja tietolähteiden käyttöä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen. Lisäksi tuodaan esille yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Demonstraatiot ja kokeilut havainnollistavat erilaisia käsittelymenetelmiä. Monikanavainen tiedottaminen, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.

Ravinneratas-hankkeen tavoitteena on tehostaa ravinteiden hyödyntämistä ja kierrätystä, jolloin riski niiden huuhtoutumisesta eri olosuhteissa – erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamissa ääritilanteissa – pienenee. Siten hankkeen panostuksilla ja laajassa yhteistyössä hankekumppaneiden ja alueellisten toimijoiden kanssa vaimennetaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia kasvavia ravinnehuuhtoutumia.

Toteuttajat: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry (PVY) (koordinaattori), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen Metsäkeskus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Pohjanmaan Ravinneratas Facebookissa

Projektilistaukseen