Rannikkoalueiden hapettomuus ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset (RAUSKU)

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2014
Suomen Akatemian projektinumero
2242004

Esittely

Globaalimuutos sekä meri- ja rannikkoalueiden lisääntynyt käyttö uhkaavat meriympäristöä maailmanlaajuisesti. Itämerellä hapettomuus on yksi merkittävimmistä ympäristöongelmista. Tietämyksemme sen pitkäaikaismuutoksiin vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin vielä puutteellista. Näin on erityisesti rikkonaisen rannikkomme matalissa vesissä, joissa hapettomuus on yleistynyt viime vuosikymmeninä ja ollut osaltaan lisäämässä ympäristöhaittoja (mm. kalakantojen väheneminen). Syvempää tietämystä niistä tekijöistä jotka aiheuttavat hapettomuutta matalilla rannikkoalueilla tarvitaan (mm. sadannan vaikutus), jotta voimme paremmin ennustaa ja varautua tulevaan muutokseen. Tämän kaltaisen tiedon avulla on mahdollista tuottaa tietoa riskialttiista alueista ja siten kohdentaa kustannustehokkaasti hoito- (mm. kuormituksen vähentäminen) ja suojelutoimenpiteet oikeille alueille.RAUSKU – tutkimusprojekti on monitieteinen yhteistyöprojekti, jossa tullaan selvittämään rannikkoalueiden hapettomuutta, sen syitä ja vaikutuksia alueen ympäristöön ja elinkeinoihin. Hankkeessa käytetään geologisin tutkimusmenetelmin saatuja aineistoja (mm. akustis-seismiset luotaukset, sedimenttiproksidata), meriympäristön ja ilmaston monitorointidataa, sekä kala- että linnustoaineistoja. Yhteistyössä ovat mukana GTK, SYKE/Merikeskus, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia/Tammisaari. Hanke osallistuu myös Suomenlahti Vuosi 2014 toimintaan.

Projektilistaukseen