Suon ravinnenielut – Soiden vedenlaadulliset ekosysteemipalvelut ja niiden ennallistamisen potentiaali

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2021

Esittely

(Peatlands as nutrient sinks – Hydrochemical ecosystem services of mires and their restoration potential)
Projektin päätavoitteena on selvittää suon ravinnenielujen suuruutta erilaisilla suoyhdistymätyypeillä Suomessa. Ravinnenielujen merkitys kytketään soiden valuma-aluekohtaiseen vesitalouteen ja vesistökuormitukseen sekä suon ravinnenielujen ennallistamisen potentiaaliin. Projektin toteuttaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Projektissa yhdistetään GTK:n laaja soiden kemiallinen monialkuainetietokanta ja 14C-radiohiiliaineisto sekä SYKE:n vedenlaadulliset suovesiaineistot. Projektiin sisältyy myös olemassa olevan aineiston täydentävä näytteenotto valituilla kohteilla Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Projektin yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

• Selvittää erilaisten suoyhdistymätyyppien ja turvelaatujen ravinnevarastojen suuruus ja ravinteiden potentiaalinen pidätyskyky.
• Selvittää ravinteiden spatiaalinen historiallinen kertymä ja nykykertymä (g/m2/a) eri ravinteisuusgradienteilla (laide-keskusta).
• Selvittää ravinnenielujen linkittyminen turpeen ja hiilen kokonaiskertymään (g/m2/a).
• Selvittää ravinnetaseiden linkittäminen hydrologisiin ekosysteemipalveluihin, eli valuma-alueen valumavesien laadun yhteys turpeen ravinnevarastoihin ja -nieluihin.
• Ojitusten kuivattamien soiden ravinnenielujen palauttamisen potentiaali Suomessa.

Projekti on Ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmaa tukeva projekti. Projektin rahoittajana on Suomen Ympäristöministeriö (YM).

Projektilistaukseen