Suon ravinnenielut SUORA

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.04.2020 - 31.12.2021

Esittely

Suon ravinnenielut, soiden vedenlaadulliset ekosysteemipalvelut ja niiden ennallistamisen potentiaali – Peatlands as nutrient sinks, hydrochemical ecosystem services of mires and their restoration potential

Projektin päätavoitteena on selvittää suon ravinnenielujen suuruutta erilaisilla suoyhdistymätyypeillä Suomessa. Ravinnenielujen merkitys kytketään soiden valuma-aluekohtaiseen vesitalouteen ja vesistökuormitukseen sekä suon ravinnenielujen ennallistamisen potentiaaliin. Projektin toteuttaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE). Projektissa yhdistetään GTK:n laaja soiden kemiallinen monialkuainetietokanta ja 14C-radiohiiliaineisto sekä SYKE:n vedenlaadulliset suovesiaineistot. Projektiin sisältyy myös jo olemassa olevan aineiston täydentävä näytteenotto valituilla kohteilla Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Spesifisiä tavoitteita projektissa ovat:

• selvittää erilaisten suoyhdistymätyyppien ja turvelaatujen ravinnevarastojen suuruus ja ravinteiden potentiaalinen pidätyskyky
• selvittää ravinteiden spatiaalinen historiallinen kertymä ja nykykertymä (g/m2/a) eri ravinteisuusgradienteilla
• selvittää ravinnenielujen linkittyminen turpeen ja hiilen kokonaiskertymään (g/m2/a)
• selvittää ravinnetaseiden linkittäminen hydrologisiin ekosysteemipalveluihin eli valuma-alueen valumavesien laadun yhteys turpeen ravinnevarastoihin –ja nieluihin
• ojitusten kuivattamien soiden ravinnenielujen palauttamisen potentiaali Suomessa

Projekti on Ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmaa tukeva projekti. Projektin rahoittajana on Suomen Ympäristöministeriö (YM).

Projektilistaukseen