Infrahankkeiden resurssitehokkuutta voidaan parantaa kalliolouheiden hyötykäytöllä, selviää Turun tunnin junan kiertotalousselvityksestä

Suurten infrahankkeiden resurssitehokkuutta voidaan lisätä huomattavasti tehostamalla kalliolouheiden hyötykäyttöä. Selvityksen perusteella Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnitellulla ratalinjalla on monipuolisesti eri käyttökohteisiin ja jalostukseen soveltuvaa kiviainesta. Aikaisessa vaiheessa tehdyllä kiviainesinventoinnilla ja yhteistyöllä kiviaineksia tuottavien ja hyödyntävien välillä vahvistetaan rautatierakentamisen ja yleisesti suurten infrahankkeiden kiertotaloutta.

Kallioleikkausten ja tunnelialueiden kallioperäkartoituksilla kerätään tietoa kiviainesten soveltuvuuden ja tasalaatuisuuden määrittämistä varten. Kuva: Mika Räisänen, Geologian tutkimuskeskus.

Turun tunnin junan ratalinjan kiviaineksia voidaan hyödyntää muun muassa radan alusrakenteissa ja eristys- ja välikerrosten kiviaineksena, teiden rakennekerroksissa sekä betonin ja asfaltin kiviaineksena. Ylijäämäisillä alueilla kiviainesmateriaalia pyritään hyödyntämään myös ympäristörakentamisessa. Alustavat tiedot selviävät Geologian tutkimuskeskus GTK:n Turun Tunnin Juna Oy:lle tekemästä kiviaines- ja kiertotalousselvityksestä.

”Espoon ja Salon välille suunnitellun uuden oikoradan alueella tehtiin alustava kiviainesten laatukartoitus jo ratasuunnitelmavaiheessa. Kartoituksessa selvitettiin kiviaineksen ominaisuuksia, joiden perusteella arvioitiin niiden soveltuvuutta eri käyttökohteisiin niin projektikohtaisesti kuin rata-alueen läheisissä kaavoitus-, rakennus- ja infrahankkeissa”, kertoo erikoisasiantuntija Mika Räisänen GTK:lta.

Yleensä kiviainesten hyötykäyttöä ei selvitetä näin aikaisessa vaiheessa, jolloin niiden hyödyntäminen voi aikataulusyistä jäädä vähäiseksi. Alueellisten infra- ja rakennushankkeiden aikatauluja yhteensovittamalla kiviaineksia pystytään jalostamaan rata-alueen läheisyydessä ja vähentämään samalla rakentamisen päästöjä. Infrahankkeissa tehdään kallionlouhintaa ja jalostetaan kiviainesta myös sellaisilla alueilla, joiden läheisyyteen ei ole mahdollista perustaa kiviaineslouhoksia esimerkiksi puuttuvan infrastruktuurin vuoksi. Tämän vuoksi rakentamiseen liittyvä ottotoiminta parantaa alueellisesti eri käyttökohteisiin soveltuvien kiviainesten saatavuutta.

Ratahankkeesta merkittäviä kiertotaloushyötyjä myös muille hankkeille

Infrastruktuurin rakentaminen on materiaali-intensiivistä ja materiaalivirtoihin on sidottu paljon päästöjä. Kiertotalouden rooli ja merkitys kasvavat jatkuvasti, minkä vuoksi resurssitehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota Turun tunnin junan suunnittelussa.

Selvityksen perusteella kiertotalouden hyötyjä saadaan esimerkiksi kehittämällä louheiden jalostamisprosesseja ja sijoittamalla harkitusti rakentamisen tukialueet, kuten jalostus- ja varastointialueet. Kunta- ja yritysyhteistyö massojen sijoittamisessa tukee seudullisia investointeja ja talouskasvua.

”Tavoitteenamme on saada hankkeessa syntyvät ylijäämämassat mahdollisimman hyvin kiertoon ja hyödynnetyksi alueen muissa hankkeissa. Nyt saatua tietoa jaetaan myös muille infrahankkeille ja mahdollisessa rakentamisvaiheessa jatkamme selvityksiä tarkemmalle tasolle”, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

Lisätietoja

Tiivistelmä Turun tunnin junan kiviaines- ja kiertotalousselvityksestä:
Turun tunnin juna ‒ kalliolouheiden hyötykäyttö kiertotalouden näkökulmasta

Lisätietoa hankkeesta Turun tunnin junan verkkosivuilla

Mika Räisänen, erikoisasiantuntija
Geologian tutkimuskeskus GTK
mika.raisanen@gtk.fi
puh. +358 29 503 2223

Annika Salokangas, projektijohtaja
Turun Tunnin Juna Oy
annika.salokangas@tunninjuna.fi
puh. +358 40 866 5315