Geologian tutkimuskeskus lyhyesti

Geologian tutkimuskeskuksessa teemme työtä maamme hyväksi. Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa, josta on apua esimerkiksi ilmastonmuutoksen, energiamurroksen ja kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Yli 400 asiantuntijaamme ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. Yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa rakennamme kestävää, hiilineutraalia tulevaisuutta. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos.

Vuonna 2023 laadimme uuden strategian vuosille 2024‒2027. Strategiamme mukaisesti yhtenä maailman parhaista geosurvey-organisaatioista kehitämme ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Olemme edelläkävijä mineraalisten raaka-aineiden saatavuuden ja kiertotalouden tutkimuksessa sekä toimitusvarmuuden edistämisessä. Tuemme pohjaveden kestävää käyttöä ja kaivostoiminnan kestävyyttä, vauhditamme vähähiilisen energian osuuden kasvua ja tuotamme tietoa ympäristön kestävän käytön hyväksi.

Merkittävimmät muutokset toiminnassamme vuonna 2023 löytyvät toimintakertomuksesta.

GTK:laiset numeroin

Henkilötyövuodet

2023 tavoite 438
2023 toteuma 453
2022 toteuma 440

Esihenkilöistämme on

52 % miehiä
48 % naisia

Kansalaisuus

91 % suomalainen
9 % muu kuin Suomen kansalainen

Toimipisteet

Espoo 253
Kokkola 32
Kuopio 70
Loppi 3
Outokumpu 49
Rovaniemi 44

Koulutusaste

63 % henkilöstöstämme on korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneita

Henkilöstön työtyytyväisyys

3,80 2023 tavoite
3,81 2023 toteuma
3,84 2022 toteuma

VMBaro valtion työntekijöiden
kokonaistyytyväisyys 3,72. Asteikko 1‒5.

Henkilöstöryhmät ja henkilöstön ikäjakauma 2021‒2023

Pylväsdiagrammi henkilöstöryhmien jakaumasta vuosina 2021‒2023. Joka vuosi valtaosa henkilöstöstä on ollut geoasiantuntijoita. Henkilöstöryhmät ovat: johto, esihenkilöt, muut asiantuntijat/ toimihenkilöt, tutkimuksissa avustava henkilöstö ja geoasiantuntijat.

Pylväsdiagrammi henkilöstön ikäjakaumasta vuosina 2021‒2023. Vuonna 2023 suurin osa työntekijöistä oli 35‒54 vuotiaita. Heistä enemmistö kuului ikäluokkaan 45‒54 vuotta.

Geologian tutkimuskeskuksen rooli

Palvelemme yhteiskuntaa ja yrityksiä tuottamalla ja jalostamalla tietoa, asiakasratkaisuja, tiedettä ja innovaatioita. Roolimme on tuottaa soveltavaa tutkimusta ja tietoa. Keskeisistä kumppaneistamme yliopistot ja korkeakoulut vastaavat alan perustutkimuksesta ja kouluttamisesta ja yritykset innovaatioiden kaupallistamisesta ja tuotekehityksestä.

Tutkimus- ja projektitoimintamme jakautuu omarahoitteiseen, yhteisrahoitteiseen, yhteistoimintaan ja maksulliseen toimintaan. Omarahoitteista tutkimustoimintaa teemme valtion budjettirahoituksella. Yhteisrahoitteisissa projekteissa toimimme yhdessä kumppaneiden kanssa esimerkiksi Suomen Akatemian tai EU:n rahoittamissa projekteissa. Yhteistoimintaprojektit ovat osittain ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia toimeksiantoja, joissa osarahoittajana voi toimia esimerkiksi toinen julkishallinnon organisaatio.

Maksullista tutkimustoimintaa teemme suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille ja yhteisöille. Maksullinen toimintamme keskittyy markkinasektoreille, joissa on tarvetta GTK:n tutkimukseen perustuvalle osaamiselle. Asiakkaitamme ovat muun muassa kaivannaisteollisuuden, vesi- ja ympäristöhuollon, energiasektorin, metalli- ja kemianteollisuuden sekä väylien ja rakentamisen yritykset ja yhteisöt.

Vuonna 2023 meillä oli käynnissä yhteensä 327 projektia.

 

GTK:n projektit

Projektikanta 2021‒2023

Ympyrädiagrammi projektikannan jakaumasta. Vuonna 2023 maksullisten asiakasrahoitteisten projektien lukumäärä oli 176. Yhteisrahoitteisten määrä oli 105. Omarahoitteisten osuus oli 35. Yhteistoiminta projekteja oli 11.

Projektikanta 2021‒2023 euroina

Pylväsdiagrammi projektikannan euromääräisistä osuuksista vuosina 2021‒2023. Vuonna 2023 yli puolet tilauskannasta oli maksullisia projekteja. Maksullisten projektien osuus on kasvanut vuoden 2021 jälkeen. Yhteisrahoitteisten projektien osuus oli toiseksi suurin, ollen noin 37 % tilauskannasta. Loput olivat omarahoitteisia ja yhteistoiminta projekteja.

 

Vastuullisuuden johtaminen ja kehittäminen

Vastuullisuustyö kuuluu pääjohtajan vastuulle. Vastuullisuuden koordinointi on ollut osa viestinnän ja vastuullisuuden vastuualuetta vuodesta 2022 alkaen ja kuuluu johtoryhmän jäsenen, viestintä- ja vastuullisuusjohtajan vastuualueelle. Vastuullisuus ulottuu sekä ydintoimintaamme että omaan toimintaamme, ja sitä kehitetään ja koordinoidaan toimintaa läpileikkaavasti. Vastuullisuus on osa strategista kehittämistä ja johtamista.

Vastuullisuuteen liittyviä linjauksia ja strategisia tavoitteita käsitellään pääjohtajan johtoryhmässä vuosikellon mukaisesti kolme kertaa vuodessa helmi-, maalis- ja syyskuussa viestintä- ja vastuullisuusjohtajan esittelemänä. Vastuullisuuden etenemisestä raportoidaan vuosittain vastuullisuusraportissa, jonka pääjohtajan johtoryhmä hyväksyy.

Tulosyksiköiden ja johdon vastuualueiden jäsenistä koottu vastuullisuusverkosto toimii vastuullisuusraportin tuottamisen tukena sekä ottaa kantaa vastuullisuuteen liittyviin sisältöihin kokoontuen neljä kertaa vuodessa. Johtoryhmässä käsiteltävät vastuullisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään ja osin valmistellaan vastuullisuusverkostossa.

Vastuullisuuteen liittyviä teemoja käsitellään aihekohtaisesti ja tarpeen mukaisesti koko henkilöstön mukaan kutsuvilla foorumeilla, projektitoiminnassa, johtokunnassa sekä yhteistoimintaneuvostossa.

Sitoumukset sekä sidosryhmien osallistaminen ja näkemykset

Edistämme YK:n Agenda 2030 tavoitteita sekä valtionhallinnon Agenda 2030 -tiekarttatyötä. Olemme YK:n Global Compact -verkoston yhteisöjäsen. Raportoimme Global Compactin periaatteiden edistämisestä joka toinen vuosi, ensimmäistä kertaa vuoden 2024 lopussa.

Päivitetty eettinen ohjeemme julkaistiin alkuvuodesta 2023. Eettinen ohje perustuu arvoihimme ja se kertoo, mikä on oikea tapa toimia ja mitä periaatteet tarkoittavat työssämme sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuus on myös osana keskeisiä, vuonna 2023 päivitettyjä muita yhteisiä toimintapolitiikkoja, kuten ympäristöpolitiikkaa ja riskienhallintaa sekä toimintatapaamme kuvaavaa kulttuurikarttaa. Sisäinen väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow) otettiin käyttöön alkuvuodesta 2023. Vuonna 2023 sisäisen ilmoituskanavan kautta ei tehty yhtään ilmoitusta.

Osana syksyllä 2023 toteutettua asiakassuhdetutkimusta asiakkailtamme kartoitettiin ensimmäistä kertaa näkemyksiä vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Lähes kaikki vastaajat kokivat vastuullisuuteen liittyvät kysymykset yrityskuvan kannalta tärkeiksi. Asiakkaamme odottavat GTK:lta vastuullisuutta omassa toiminnassaan sekä tukea asiakkaiden kestävyystavoitteiden saavuttamiseen.

Luottamus&Maine -barometrin mukaan suuri yleisö mieltää GTK:n vastuullisena toimijana. Vastuullisuus on GTK:n maineen vahvin osa-alue. Näkemys GTK:n vastuullisuudesta on kohonnut edelliseen barometriin verrattuna (2022: 3,6 ja 2023: 3,79, asteikolla 1‒5).

Eettinen ohje

Geologian tutkimuskeskuksen eettinen ohje sisältää toimintamme keskeiset periaatteet.

Tutustu eettiseen ohjeeseen

GTK:n ympäristöpolitiikka

Noudatamme toiminnassamme GTK:n ympäristöpolitiikassa määriteltyjä päämääriä.

Tutustu ympäristöpolitiikkaan

Kulttuuri ja arvot

Kulttuurimme kertoo ja ohjaa, miten työyhteisönä toimimme.

Tutustu kulttuurikarttaan