Pidämme huolta ympäristöstä

Tutkimustyömme edistää luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä. Edistämme vihreää siirtymää ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista Suomessa ja maailmalla.

Tavoitteenamme on ympäristöpolitiikan päämäärien toteuttaminen omassa toiminnassamme.

Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia

Pyrimme pienentämään oman toimintamme negatiivisia ympäristövaikutuksia vähentämällä jalanjälkeämme seuraavin keinoin:

  • Vähentämällä matkustamisesta aiheutuvia haittoja muun muassa huolehtimalla, että monipaikkainen työ on valittu toimintatapa ja hyödyntämällä virtuaalitapaamisia, digitaalisia tietoaineistoja sekä suosimalla vähäpäästöisiä matkustusmuotoja.
  • Huomioimalla ekologisuuden toimitilojemme kehittämisessä ja uudistamisessa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
  • Tekemällä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä hankintapäätöksiä.
  • Pyrkimällä lähes paperittomiin työtapoihin.
  • Minimoimalla maastotoiminnasta ympäristölle aiheutuvia jälkiä ja vaikutuksia.

Ympäristö

Toteutamme omassa toiminnassamme GTK:n ympäristöpolitiikan päämääriä.

Tutustu GTK:n ympäristöpolitiikkaan

Näin etenimme vuonna 2023

Toimitilojemme tehokkaan ja ympäristötietoisen käytön kannalta monipaikkaisuus tarkoittaa työskentelytilojen uudelleen järjestelyä. Koronapandemian jälkeisessä kehityksessä valtionhallinnon nykyisissä toimitiloissa vajaakäytön osuus on merkittävä.

Toteutamme ensimmäisen yhteisen työympäristön Luonnonvarakeskuksen kanssa Kokkolaan. Monitilatoimisto toteutetaan GTK:n nykyisiin tiloihin keväällä 2024. Yhteinen työympäristö tehostaa molempien tutkimuslaitosten työtilojen käyttöastetta. Muillakin toimipisteillämme on tällä hetkellä käynnissä valtion tilaohjelman mukaisia toimitilauudistuksia, joilla turvataan sekä tutkimustoimintamme erityistarpeet että mahdollisimman tehokas tilojen käyttö.

Erityistoimitilojemme uudistukset Lopen kairasydänarkistossa ja Outokummussa GTK Mintecin koetehtaalla ja laboratoriossa etenivät.

GTK Mintecin koetehdas Outokummussa saa uudet toimisto- ja laboratoriotilat, jotka otetaan käyttöön keväällä 2024. Uudistuksessa on huomioitu muun muassa toimitilojen energiaratkaisut. Uudisrakennuksen yhteyteen asennetaan 146 aurinkopaneelia, joiden nimellisteho on 59 869 Wp. Aurinkopaneeleista saatava tuotto hyödyttää koko toimipisteen aluetta. Aluehallintovirasto myönsi GTK Mintecin rikastushiekka-allasalueen uudistukselle ympäristöluvan.

Lopen toimipisteessä selvitetään lisähallien rakentamisen myötä geoenergian hyödyntämistä kiinteistöjen lämmitysratkaisussa. Koska Lopen toimipiste sijaitsee pohjavesialueella, olemme käynnistäneet riskiarvioinnin ja ympäristöluvituksen selvityksen. Uudistuksen yhteydessä Lopen toimipisteen jätteidenkäsittelyssä havaittiin puutteita, joiden korjaaminen tulee olemaan osa Lopen toimitilojen kehittämistä.

GTK tutki 1980-luvulla Kuusamon Kouvervaaran uraaniesiintymää kairauksilla. Kairauksista jäi paikalle kairausreikien yläosaan asennettuja kairausputkia. Olemme selvittäneet vuosina 2019–2022 alueen vuotavien kairausputkien sijaintia, veden laatua sekä alapuolisten purovesien ja -sedimenttien laatua. Alueelta on paikallistettu yhteensä kahdeksan ympäristöön pohjavettä purkavaa kairausputkea. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi vuonna 2023 päätöksen kaikkien vuotaneiden putkien alapuolisten purosedimenttien tilan ja kunnostustarpeen selvittämisestä riittävän etäältä, jotta haittavaikutusalue saadaan selville. Suoritamme jatkotutkimukset ja tehtävät ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti ja suljemme mahdolliset vuotavat putket betonoimalla sekä arvioimme sedimenttien kunnostustarpeen 30.11.2024 mennessä.

Vuodesta 2023 alkaen kokoamme ja raportoimme matkustamiseen liittyvää tietoa vastuullisuusraportissa. Ensimmäisessä vaiheessa raportoimme vuoden 2023 matkustusmuotojen ja matkustusmäärien tiedot. Toisessa vaiheessa tavoitteena on raportoida myös matkustamisen hiilijalanjälkitietoa. Tiedot tulevat perustumaan Palkeiden valmistelemaan valtionhallinnon matkustamisen hiilijalanjäljen arvioon.

Matkustaminen GTK:lla lisääntyi merkittävästi koronapandemian rajoitusten purkamisen myötä lähes poikkeusaikaa edeltävälle tasolle. Matkustusmäärät ovat vuoden 2022 jälkeen tasoittuneet. Vuonna 2023 GTK:lla tehtiin kotimaan matkoja 4047 kpl ja ulkomaan matkoja 480 kpl. Monipaikkainen työskentely muun muassa maastossa ja eri toimipisteillä asettaa vaatimuksia kotimaan matkamäärien kehittymiselle.

Huomioimme valtionhallinnon matkustusstrategian tavoitteet muun muassa matkojen välttämättömyyden, matkustustavan ja -keston sekä päästövaikutusten suhteen. Hyödynnämme etäyhteyksien käyttöä mahdollisimman laajasti.

Matkustusmuodot sisältävät pelkästään kotimaan matkat. Luvuissa ei ole otettu huomioon niitä kotimaan matkoja, joissa on käytetty kulkuvälineenä bussia, virka-autoa, vuokra-autoa tai omaa kulkuneuvoa, johon on haettu kilometrikorvauksia. Yksittäisiä ulkomaan lentomatkoja GTK:lla oli vuonna 2023 yhteensä 589 kpl. Luvut perustuvat valtion matka- ja kulunhallintajärjestelmän tietoihin. Luvut eivät ole saatavilla yhteneväisesti, minkä vuoksi lukuihin sisältyy virheen mahdollisuus.

Matkustusmuodot kotimaassa 2023

Matkustusmuoto Määrä kpl Osuus
Junat 924 59 %
Lennot 410 26 %
Oman auton käyttö julkisen mukaan 241 15 %
Yhteensä 1575
Alle 500 km lennot (kotimaan lennot) 116 28 %

Case

Kouvervaaran alueen kairausputkiin liittyvä päätös tehty

GTK on selvittänyt vuosina 2019–2022 alueen putkien sijainteja, veden laatua sekä niiden alapuolisten purovesien ja -sedimenttien laatua.