Branschrapport om gruvbranschen: utvinningen av metaller har ökat under de senaste tio åren i Finland, import behövs ändå

Geologiska forskningscentralen och arbets- och näringsministeriets branschtjänst har svarat för beredningen av branschrapporten om gruvbranschen i Finland.

Kevitsa min
Kevitsa min. Foto: Jukka Brusila

I Finland var 10 metallmalmgruvor och 28 industrimineralgruvor verksamma 2021, och i dessa utvanns sammanlagt 47,9 miljoner ton metallmalm och industrimineraler. Malmletning är en förutsättning för gruvdriften och råvaruförsörjningen i samhället, och investeringar på 68,5 miljoner euro gjordes i det 2021.

Anpassningen till klimatförändringarna förutsätter att samhället övergår till effektivare energiproduktion med mindre utsläpp. Energieffektivitet och cirkulär ekonomi främjar den gröna omställningen och kan skapa konkurrensfördelar för företagen. Ny teknik kräver råvaror.

Den inhemska gruvproduktionen av flera metaller har mångdubblats under de senaste tio åren. Trots det räcker produktionen av anrikningskoncentrat inte till för att täcka den inhemska efterfrågan. Företag som bearbetar metaller är i hög grad beroende av importerat anrikningskoncentrat. År 2021 importerades till Finland sammanlagt 5 miljoner ton metallmalmskoncentrat, och cirka 0,3 miljoner ton exporterades.

På europeisk nivå har tillgången på råvaror och självförsörjningen diskuterats mer än priset på mineraler. När det gäller mineraler som är kritiska med tanke på den gröna omställningen är Europa beroende av tredjeländer. De senaste kriserna och den osäkerhet de skapat framhäver betydelsen av självförsörjning och behovet av mångsidigare leveranskedjor. Inom EU har man till exempel aktivt börjat utveckla den europeiska batterivärdekedjan.

ANM Branschtjänst och GTK har svarat för beredningen av Kaivosalan toimialaraportti (Gruvindustrins branschrapport). I år deltog i skrivarbetet Jussi Pokki, Bo Långbacka och Mari Kivinen från GTK under ledning av Minerals Intelligence-gruppen.

Branschrapport: utvinningen av metaller har ökat under de senaste tio åren i Finland, import behövs ändå – Arbets- och näringsministeriet (tem.fi)

Mer information:

Kaivosalan toimialaraportti – Valto (valtioneuvosto.fi)

Jussi Pokki, seniorexpert
jussi.pokki@gtk.fi

Mari Kivinen, specialforskare
mari.kivinen@gtk.fi

Bo Långbacka, seniorexpert
bo.langbacka@gtk.fi