Europeiska kommissionens råmaterialförslag: Hållbarhet och cirkulär ekonomi framhävs

Det råmaterialförslaget som Europeiska kommissionen publicerade den 16 mars 2023 (Critical Raw Materials Act) är viktigt för den gröna omställningen och för Finlands och EU:s försörjningsberedskap. Geologiska forskningscentralen GTK anser att förslaget ger Finland en möjlighet att stärka det internationella samarbetet. För att främja råmaterialförslaget är det bra för Finland att investera i GTK Mintec som främjar en hållbar gruvindustri och cirkulär ekonomi.

Flotationsundersökning vid GTK Mintec-laboratoriet
Kritiska råvaror används i många viktiga industribranscher och viktig teknik som behövs för att främja den gröna omställningen.

Kritiska råmaterial används i många viktiga industribranscher och viktig teknik som behövs för att främja den gröna omställningen. Den ökade globala efterfrågan på råvaror, brådskan att uppnå klimatmål och den ökade geopolitiska osäkerheten har ökat behovet av att trygga tillgången till kritiska råvaror i Europa.

I förslaget föreslås att ett program för prospektering avseende kritiska råmaterial ska inledas i varje medlemsstat i Europa och att samarbete mellan EU medlemsstat och andra länder ska intensifieras. För att främja EU:s självförsörjning föreslår kommissionen ett mål på 10–40 procent för EU:s egen gruvdrift, återvinning och förädling av strategiska råmaterial fram till år 2030.

För närvarande är EU mycket beroende av import av kritiska råvaror. Det finns en stor potential att hitta nya fyndigheter av kritiska mineraler i berggrunden i Norden och Finland.

”Det ryska anfallskriget har ökat vikten av självförsörjning av råmaterial. I hela Europa behövs en bättre förståelse som ständigt uppdateras om fyndigheter av kritiska råmaterial och moderna prospekteringsmetoder. Det är bra att hållbarhetsaspekter betonas i initiativet. Ju större råvmaterialbehoven blir, desto viktigare är det att sörja för hållbarheten”, säger Kimmo Tiilikainen, generaldirektör för Geologiska forskningscentralen.

Finland som drivkraft för partnerskap och förutseende information

Det förslaget säger att varje EU-land ska klassificera sina totala mineralreserver mineralreserverna enligt FN:s system United Nations Framework Classification for Resources (UNFC). GTK och Finland, som det första landet in Europa, har klassificerat de sammanlagda mineralreserverna enligt UNFC system. Informationskapitalet som omfattar hela Europa och klassificeringens jämförbarhet är hörnstenar i försörjningsberedskapen för råvaror i Europa.

”Med vårt know-how kan vi stödja de olika länderna i Europa när det gäller att starta deras nationella prospekteringsprogram. I Finland och Norden har vi arbetat långsiktigt med forskning kring mineralpotential och förädling av information, och det är fantastiskt att man även i övriga Europa satsar mer på detta. Det är naturligt att vi vid Geodatacentralen, som en av Europas största geo survey-organisationer, tar rollen som främjare av samarbete”, säger Kimmo Tiilikainen.

Initiativet betonar strategiska partnerskap. Partnerskap är viktiga för att stödja produktionen av råvaror och förädlingen av partnerländers råvaror. Geodatacentralen har till exempel varit med och byggt upp partnerskapet mellan EU och Namibia, och samarbetet fortsätter.

Till stöd för beslutsfattande behövs kunskapsbaserad och förutseende information. Därför satsar Geodatacentralen på analys och prognostisering inom mineralsektorn, s.k. mineral intelligence-forskning.

”GTK har varit engagerad i expertarbete på kritiska råvaror i EU under flera år. I framtiden kommer vi att ägna mer uppmärksamhet åt utvecklingen av den finska och europeiska mineralsektorn i förhållande till den globala råvarumarknaden. Vi gör detta i samarbete med andra europeiska forskningscentrum”, säger Asko Käpyaho, chef för enheten för lösningar för mineralenokomi.

GTK Mintec provfabrik
I Europa finns en unik helhet med en provfabrik och laboratorier, GTK Mintec, som främjar hållbar gruvdrift både i Finland och i världen. GTK Mintec är den enda platsen i Europa där man kan göra tester på industriell skala inom branschen.

Den cirkulära ekonomins roll växer

Enligt initiativet ska minst 15 procent av unionens årliga förbrukning av strategiskt råmaterial komma från återvinning. Det finns för närvarande skillnader i återvinningsgraden för råmaterial, men är vanligtvis låga.

”Återvinningsgraden måste höjas. Det är viktigt att överväga återvinningsbarhet redan i produktdesignstadiet. GTK främjar återvinningsbarhet, särskilt genom att bedöma och testa berikbarheten hos mineral- och mineralbaserade material. Syftet är att bättre återvinna värdesaker från råmaterialr och att minska mängden oåtervinningsbart material. Det finns en växande efterfrågan på lösningar för att främja återvinningsbarhet baserat på forsknings- och utvecklingsverksamhet”, säger Saku Vuori, direktör för forskning och innovationer.

Utnyttjandet av avfalls- och sidoflöden från gruvindustrin har en betydande potential. Enligt Statistikcentralen utgjordes omkring 75 procent av det avfall som bildades i Finland år 2020 av avfall från gruvdrift och brytning.

I förslaget ägnas uppmärksamhet också åt övriga miljöaspekter i samband med produktion av råvaror samt åt behovet av att få information om var materialen har brutits, processats, berikats eller återvunnits. Geologiska forskningscentralen stöder EU:s syn på att olika aspekter inom social och ekologisk hållbarhet bör beaktas, och att den banbrytande forskningen om till exempel materials spårbarhet måste fortsätta.

GTK Mintec sätter fart på strategiska investeringar i hela Europa

I Europa finns en unik helhet med en provfabrik och laboratorier, GTK Mintec, som främjar hållbar gruvdrift både i Finland och i världen. GTK Mintec är den enda platsen i Europa där man kan göra tester på industriell skala inom branschen.

Geologiska forskningscentralen planerar en modernisering av GTK Mintec-provfabriken samt en ökning av forsknings- och utvecklingskapaciteten. Råvaruinitiativet stärker ytterligare GTK Mintecs roll som global främjare av en hållbar gruvindustri.

”Det effektivaste som Finland kan göra för att främja råvaruinitiativet är att investera i GTK Mintec. Med investeringen kan Finland stödja Europas självförsörjning i fråga om råvaror, öka den cirkulära ekonomin och förutsättningarna för en hållbar gruvdrift i hela Europa. Därför måste en investering i modernisering och utvidgning av GTK Mintec införas i det kommande regeringsprogrammet”, säger Kimmo Tiilikainen.

Mer information

Kimmo Tiilikainen, generaldirektör, GTK
Saku Vuori, direktör för forskning och innovationer, GTK
Asko Käpyaho, enhetschef, GTK
Pasi Eilu, specialforskare, GTK

Intervjuer genom kommunikations enhet:

Kati Kiviniemi, kommunikationschef tel. 029 503 0077
Lotta Knuutinen, direktör, kommunikation och hållbarhet, tel. 029 503 2131