Finland har ett trumfkort med tanke på mineralprocessering och ökad cirkulär ekonomi

De växande råmaterialbehoven förutsätter satsningar på ökad återvinning. Halterna av nya brytbara malmer är lägre och kräver mer bearbetning. På grund av detta behövs nya, effektivare anrikningsmetoder som även ökar material- och energieffektiviteten. Geologiska forskningscentralen (GTK) tillgodoser det här behovet genom att satsa på forskning och service som främjar des här sektorerna. Finland håller i ett trumfkort – forskningsinfrastrukturen inom mineralområde och cirkulär ekonomi, GTK Mintec.

I kontrollrummet på GTK Mintecs testfabrik tittar 2 personer på skärmarna och följer processen
GTK Mintec främjar genom att undersöka och testa berikbarheten hos mineral- och mineralbaserade material samt återvinningsbarheten hos olika sidoströmmar.

Utöver energiomställningen har det geopolitiska läget ökat behovet av kritiska råmaterial och lyft fram behovet att förbättra tillgången till råmaterial och självförsörjningen i Finland och EU. Europeiska kommissionen har därför föreslagit omfattande åtgärder för att säkerställa en säker, diversifierad, ekonomiskt överkomlig och hållbar försörjning av kritiska råmaterial, i ett författningsförslag gällande kritiska råmaterial (Critical Raw Materials Act).

Enligt förslaget ska EU ha en kapacitet att återvinna minst 15 procent av unionens totala årsförbrukning av strategiska råmaterial. För närvarande förekommer det skillnader mellan återvinningsgraden för olika råmaterial och det finns en hel del att förbättra. Dessutom ska EU ha en kapacitet att förädla minst 40 procent av unionens totala årsförbrukning av strategiska råmaterial. Bägge mål är ambitiösa och det finns en efterfrågan på nya lösningar.

GTK Mintec undersöker och testar möjligheterna att anrika mineraler och mineralbaserade material samt hur återvinningsbara olika sidoflöden är. Målet är att effektivare tillvarata värdefulla ämnen ur råmaterialet samt väsentligt minska mängden material som är odugligt för återvinning. Inom gruvindustrin uppstår betydande mängder avfalls- och sidoflöden och återvinningen av dessa är en växande bransch som väcker allt större intresse. Detta uppmärksammas även i förslaget ovan.

”Det finns ett enormt behov av lösningar som främjar återvinning. Finland bör ta tillfället i akt. Vi besitter en unik forsknings- och innovationskompetens som gynnar den cirkulära ekonomin och främjandet av en hållbar gruvdrift såväl i Finland som ute i världen”, säger Kimmo Tiilikainen, generaldirektör.

GTK Mintec i Outokumpu är den enda forskningsinfrastrukturen i Europa där forskningslaboratorier inom mineralbranschen arbetar i anslutning till en industriell provanrikningsfabrik. Testningar på industriell skala är en förutsättning för investeringsbeslut i fråga om såväl primära som sekundära råmaterial. Samtidigt utvecklas en produktionsprocess som är så effektiv och miljövänlig som möjligt. I världen finns endast tre motsvarande provfabriker som GTK Mintecs.

För närvarande låter Senatfastigheter bygga en ny kontors- och laboratoriebyggnad för GTK Mintec, för vilken man ordnade en taklagsfest tidigare i veckan. För att tillgodose den ökade efterfrågan planerar GTK dessutom att utvidga provfabriken genom utökad kapacitet och service.

”Den utökade kapaciteten bör säkerställas genom att investera i förnyandet och utvecklingen av GTK Mintec. Det är det bästa som Finland kan göra för Finlands och Europas försörjningsberedskap”, säger Kimmo Tiilikainen, generaldirektör.

GTK Mintec i korthet

  • Forskningsinfrastruktur och -plattform inom mineralområde och cirkulär ekonomi i Outokumpu
  • Ett unikt laboratorium för mineralogi och anrikningsteknik och en provfabrik för mineralprocessering i pilotskala i Europa
  • Betjänar finska och globala kunder, den offentliga sektorn och forskningssammanslutningar
  • Hela den produktionsprocess som behövs för att utnyttja en mineralfyndighet kan testas i den skala som kundens behov förutsätter
  • GTK Mintec ingår i kompetenskoncentrationen Outokumpu Sustainable Mining Hub, forskarsamhället i Norra Karelen och forskningsinfrastrukturen Circular Raw Materials Hub i Otnäs i Esbo.

Mer information

GTK Mintec webbsida

Kimmo Tiilikainen, generaldirektör
Geologiska forskningscentralen GTK
kimmo.tiilikainen@gtk.fi
tfn 029 503 2200