Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu - GTK Mintec

Provfabriken och laboratoriet i anslutning till den utvecklar nytt kunnande inom malning och anrikning av mineral. De producerar även undersökningstjänster till industrin.

Forskningsenhetens viktigaste kunder är gruv-, kemi- och metallindustrin. Hänsyn till ekologiska krav i processens olika skeden är en väsentlig faktor i undersökningsarbetet.

Undersökningsenhetens tjänster omfattar hela produktionsprocessen för mineral

Provfabriken och laboratoriet i Outokumpu tillhandahåller kunderna en servicehelhet där hela den produktionsprocess som behövs för att utnyttja en mineralfyndighet kan testas i den skala som undersökningsfrågan förutsätter.

Enheten tillhandahåller bland annat följande tjänster:

  • Mineralogisk forskning
  • Anrikningsprov i bench scale i laboratoriet
  • Provkörningar i minipilot- och pilot-skala och kontinuerlig drift
  • Testning av enhetsprocesser i provfabriken
  • Testning av helhetsprocesser i provfabriken
  • Utvärdering av den kommersiella potentialen hos en mineralfyndighet utifrån provresultaten
  • Miljö- och återvinningsundersökningar

Mineralogisk analys utgör grunden för utvecklandet av anrikningsmetoderna

Tyngdpunkten inom den mineralogiska forskningen i Outokumpu ligger på processmineralogi. De mineralogiska analyserna har blivit ett viktigt verktyg bland annat inom utvecklingen av anrikningsmetoder för mineral. Särskilt den moderna metoden Mineral Liberation Analyser (MLA) har öppnat nya möjligheter för karakterisering av mineraliska produkter och miljöprov inom prospektering, gruvverksamhet, anrikningsteknik och smältverk.

Med laboratorieundersökningar är det möjligt att testa produktionsskeden i en mindre skala

Den mineraltekniska beredskapen i laboratorieskala omfattar processkemisk undersökning samt pulveriserings- och anrikningsundersökningar. Inom processkemi utförs bl.a. bestämning av hydrofobi och elektrodpotential.

Flotation är den huvudsakliga anrikningsmetoden som undersöks. Laboratoriet utför också gravitations- och magnetseparering och koncentrationsundersökningar.

Efter de undersökningar i bench scale som utvecklats i laboratoriet kan anrikningsprocessernas funktion testas vidare med minipilot– och pilot-undersökningar. Vid minipilot-undersökning är inmatningskapaciteten vanligen 10–50 kg/h med en provmängd om 400–2 000 kilogram. Vid behov kan minipilot-anläggningen flyttas till kundens lokaler.

Mineral som är svåra att anrika hydrometallurgiskt kan separeras genom lakning. Forskarna har tillgång till testförhållanden för både normal och högtryckslakning. Biolakning har använts bl.a. som återvinningsmetod för basmetaller.

Med hjälp av det undersökningsskede som utförs i laboratoriet får kunden en preliminär uppfattning om hur den process som mineralfyndigheten kräver fungerar.

I fabriken är det möjligt att flexibelt testa helhetsprocessen eller optimera en del av den

Provfabrikshelheten omfattar flera olika enhetsprocesser som enkelt kan kopplas samman till en fungerande helhetsprocess efter kundens behov. Processtyrningen och datainsamlingen i anslutning till den sker med hjälp av ett modernt processtyrningssystem.

De viktigaste enhetsprocesserna

Krossning
Pulverisering
Klassificering
Gravitations-, tungmedie- och magnetseparation
Flotation
Koncentration

Vid provkörning är provmängden i typiska fall 20–500 ton och inmatningskapaciteten 0,2–5 t/h.

En mineralfyndighets kommersiella värde och processeffektivitet framgår av körningsresultaten

Körningsresultaten i provfabriken ger en bild av anrikningsprocessens effektivitet i verklig skala och en uppskattning av möjligheterna att utnyttja mineralfyndigheten kommersiellt. Undersökningarna i provfabriken ger också mellan- och slutprodukter från processerna, till exempel koncentrat och anrikningssand, för fortsatta undersökningar.

Forskningsenheten utvecklar lösningar som har central betydelse för den cirkulära ekonomin

De mineraltekniska processernas lämplighet för genomförandet av miljö- och återvinningslösningar har påvisats i olika projekt. De processer som används för separering av mineral kan också användas till exempel för rening av nedsmutsade marker samt vid avskiljning av återvinningsbara metaller från industrislagg.

Forskningsmetoder