Geologiska forskningscentralen genomför lodning av havsbotten i Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt

Forststyrelsen lanserar sammanlagt fyra nya havsvindkraftsparkprojekt i år och nästa år. Förutredningar och preliminär projektutveckling pågår som bäst i regionerna. En viktig del av förutredningarna är lodning av havsbotten, till vilken Forststyrelsen efter konkurrensutsättningen har valt en statlig aktör, Geologiska forskningscentralen (GTK), som sin partner.

GTK:s forskningsfartyg Geomari. Foto: Juha Rahkonen, © Geologiska forskiningscentralen.

Lodningarna inleds preliminärt i Närpes i dag (27.6.2023) och utanför Pyhäjoki och Brahestad samt Siikajoki i mitten av juli. Det tar cirka tre veckor att loda ett område, men arbetet är mycket väderberoende.

Arealen på ett enskilt havsvindkraftsområde är cirka 120–230 km². Vattendjupet i området är i huvudsak 10–45 meter. De havsvindkraftsområden som ska lodas ligger i de allmänna vattenområdena i Bottniska viken.

– Lodningen av havsbotten ger värdefull information för byggandet av havsvindkraftverk och placeringen av havskabeln samt för naturutredningar. Utöver formen på botten är det viktigt att definiera havsbottnens geologiska egenskaper, såsom djup och jordartens tjocklek. Lodningsinformationen hjälper till exempel till att utreda var vindkraftverk eller andra konstruktioner i en havsvindkraftspark kan placeras och hurdana grunder som behövs för vindkraftverken, berättar Forststyrelsens projektutvecklingschef för vindkraft Ville Koskimäki.

Med den lodningsutrustning som används får man information om havsbottnens variationer i djup, kvaliteten och tjockleken på bottenskikten samt eventuella andra objekt på bottnen. GTK:s styrka är flera decenniers erfarenhet av undersökningar av sediment i Finlands kustområde, där material från akustisk-seismiska lodningar har jämförts med flera meter långa provserier som borrats från havsbottnen. På så sätt har GTK under årens lopp samlat en unik geodatabas av havsbottnen, med vilken lodningsmaterial från nya forskningsområden kan jämföras.

– Lodning är ett krävande skede. På basis av lodningsinformationen kan företaget som väljs ut till samarbetspartner och som bygger och driver havsvindkraftsparken planera kraftverkens konstruktioner. När projektutvecklingen framskrider kommer havsbottnens egenskaper att undersökas ännu noggrannare, berättar Koskimäki.

– Till GTK:s uppgifter hör också att behandla lodningsmaterialet för att det ska kunna användas för tillståndsansökningar för havsvindkraftsområden, planering, bedömning av risker i anslutning till havsbottnen och information till myndigheterna, räknar Koskimäki upp.

Mer information

Ville Koskimäki
projektutvecklingschef, Forststyrelsen
ville.koskimaki@metsa.fi, 040 536 9582

Sami Jokinen
geolog, GTK
sami.jokinen@gtk.fi, 029 503 2211