Gå till innehåll

Prognosmodeller och preciserade riskbedömningskartor förbättrar den regionala hanteringen av sura sulfatjordar

Sura sulfatjordar innehåller svavelhaltiga avlagringar som förekommer naturligt i jordmånen. De påträffas längs hela Finlands kustområde, och sträcker sig ställvis långt in i inlandet. Information om förekomster av sura sulfatjordar är till hjälp när det gäller att minska de risker som de medför för miljön och för konstruktioner under jord. Projektet för kontroll av sura sulfatjordar (Happamat sulfaattimaat hallintaan, HASUdigi) ska snart slutföras. Målet med projektet var att öka kunnandet om sura sulfatjordar hos aktörer inom markanvändning och byggande. Målområdena finns i Norra Österbotten, men verksamhetsmodellerna kan upprepas överallt där sura sulfatjordar förekommer.

Olki Visual Oy filmar en undervisningsvideo om jordprovtagning. Bild: Mirka Visuri, Finlands miljöcentral (Syke).

Svavel i sulfidform orsakar inga problem inom markanvändningen. Problem uppkommer först när sulfiden kommer i kontakt med syre, dvs. när grundvattenståndet sänks eller sulfidhaltig jord deponeras. När sulfiden oxideras, uppkommer frätande svavelsyra i jordmånen som i sin tur försurar avrinningsvatten, löser upp metaller som finns i jordmånen och som är giftiga för vattenorganismer när de kommer ut i vattendragen och skapar en skadlig korrosionsmiljö för stål- och betongkonstruktioner.

Det väsentliga när det gäller bekämpningen av effekterna av jordmånens försurning är att vara ute i tid. När hänsyn tas till de risker som sura sulfatjordar medför redan när markanvändningen och byggandet planeras är sannolikheten större för att hitta lösningar som lämpar sig för objektet och att därigenom slippa tråkiga och dyra överraskningar.

I HASUdigi-projektet utbildades professionella inom byggsektorn att använda metoder och verktyg för hantering av risker i samband med sura sulfatjordar. Samtidigt utökades den gemensamma forskningsinformationen och kunskapsbasen i detta område.

Databasen över sura sulfatjords- och korrosionsanalyser samlar in regional jordmånsinformation

Om det råder en misstanke om att jordmånen på ett byggställe bildar syra är det en god idé att utreda förekomsten sura sulfatjordar eller korrosion i området. Utredningen ger mer ingående information om jordmånen på byggstället och om dess egenskaper. I projektet HASUdigi samlades sådana uppgifter enhetligt in i en offentlig databas.

Databasen för sura sulfatjords- och korrosionsanalyser har publicerats i GTK:s karttjänst för grundundersökningar (se tilläggsinformation). Databasen ökar möjligheterna att identifiera sura sulfatjordar regionalt och är också till nytta vid undersökning av jordmånen. Databasen förbättrar tillvaratagandet av analysdata som uppkommer vid byggande och gör det lättare att dela och använda informationen.

Databasen är avgiftsfri samt fritt tillgänglig och nedladdningsbar. Aktörer som producerar undersökningsmaterial om sura sulfatjordar kan skicka sina egna utredningar till GTK för att komplettera den offentliga databasen.

Prognosmodellen gör det möjligt att rikta undersökningarna effektivare

I projektet utarbetades en prognosmodell för sannolika förekomstområden för sura sulfatjordar i Uleåborgstrakten. Med hjälp av prognosmodellen är det möjligt att inrikta mer ingående undersökningar med större resurseffektivitet. Prognosmodellen för sannolika områden för förekomsten av finkorniga sura sulfatjordar bygger på geografiska data och på analys av flera olika utgångsmaterial och geologiska avlagringar. Motsvarande prognosmodeller har tidigare utarbetats för områden i Esbo och Helsingfors.

Riskbedömningskartor ger en mer detaljerad bild av de regionala särdragen

År 2021 slutförde GTK den nationella kartläggningen av sura sulfatjordar som pågått i mer än ett årtionde. Som ett resultat av projektet publicerades en karttjänst om förekomsten av sura sulfatjordar som täcker hela Finlands kustområde. Karttjänsten ger en utmärkt översiktsbild över förekomsterna av sura sulfatjordar och är till nytta vid planeringen av bygg- och markanvändningsprojekt. I objekt som identifierats som riskområden hjälper den också aktörerna att förbereda sig för behovet av ytterligare undersökningar.

I projektet HASUdigi utarbetades preciserade kartor över förekomsterna av sura sulfatjordar och provtagningspunktspecifika kartor över kalkbehovet för pilotområdena i Uleåborgs stad. Med hjälp av de mer detaljerade kartorna och det tätare nätverket av provtagningspunkter är det möjligt att upptäcka de sura sulfatjordarna redan i markanvändnings- eller byggprojektets planerings- och tillståndsbeviljningsskede. Detta minskar effektivt miljöriskerna och de byggtekniska riskerna och hjälper aktörerna att undvika dem.

Mer information

Hilkka Kallio, projektchef
Geologiska forskningscentralen GTK
hilkka.kallio@gtk.fi
tfn 029 503 2241

 

Projektet för kontroll av sura sulfatjordar, HASUdigi ‒ happamat sulfaattimaat hallintaan, slutförs i juni 2023. Projektet samordnades av Geologiska forskningscentralen (GTK). Finlands miljöcentral (SYKE) medverkade som samarbetspartner. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF genom NTM-centralen i Norra Österbotten. Uleåborgs stad medverkade som medfinansiär.