HASUdigi – happamat sulfaattimaat hallintaan

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.09.2021 - 30.06.2023

Esittely

       

Hankkeen tavoitteena on lisätä maankäytön- sekä rakentamisen suunnittelijoiden (kuntien virkamiehet, konsultit) tietoisuutta ja osaamista happamien sulfaattimaiden huomioimisessa ja sitä kautta minimoida niistä aiheutuvia riskejä sekä luonnolle että maan alle sijoitetuille rakenteille. Tavoite saavutetaan tuottamalla suunnittelijoiden käyttöön digitaalisia palveluita, aineistoja ja koulutusmateriaalia. Hankkeessa tehtävä tietokantojen kehitystyö ja aineiston kerryttäminen lisää alueellista tietovarantoa liittyen happamiin sulfaattimaihin. Työ on jaettu neljään osakokonaisuuteen, jotka yhdessä toteuttavat nämä tavoitteet:

1) Sulfaattimaa- ja korroosioanalyysitietokanta

 • Parantaa rakentamisen yhteydessä syntyvän analyysitiedon talteenottoa ja helpottaa sen uudelleen käyttöä
 • Pitkällä aikavälillä kerryttää laajan tietoaineiston, jonka antaa mahdollisuuden uusien digitaalisten palveluiden kehittämiselle

2) Parhaiden käytäntöjen käyttöönottokoulutus ja digitaalinen oppimateriaali

 • Edistää tässä hankkeessa sekä aikaisemmissa, mm. EAKR hankkeissa, kehitettyjen laadukkaiden ja yhtenäisten menetelmien käyttöä sulfaattimaatutkimuksissa.
 • Pitkän aikavälin tuloksena sulfaattimaiden muokkaukseen liittyvät ympäristöongelmat ja korroosion aiheuttamat vauriot vähenevät, kun maaperän happamoitumisen vaikutukset on osattu huomioida läjityksen, hulevesien sekä uusien pohja- ja maarakenteiden suunnittelussa

3) Happamien sulfaattimaiden todennäköisten esiintymisalueiden ennustemalli

 • Selvittämällä todennäköiset esiintymisalueet pystytään tarkemmat tutkimukset kohdentamaan resurssitehokkaammin
 • Lisää paikallisten toimijoiden ymmärrystä Pohjois-Pohjanmaan geologisista erityispiirteistä sovelluttuna happamien sulfaattimaiden esiintymiseen ja niiden tunnistamiseen
 • Ennustemallin raportti löytyy GTK:n julkaisutietokannasta eli HAKKU-palvelusta, suora linkki raporttiin: 24_2023.pdf (gtk.fi)

4) Tarkennetut kartat

 • Työpaketissa tuotetut tarkennetut sulfaattimaa-aineistot Oulun kaupungin alueelta sujuvoittavat maarakentamisen hankkeiden etenemistä, hyödyntäen siten alueen yritystoimintaa.
 • Tarkennettujen kartoitusten raportti löytyy GTK:n julkaisutietokannasta eli HAKKU-palvelusta, suoralinkki raporttiin: 25_2023.pdf (gtk.fi)

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta, Oulun kaupunki, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja
Hilkka Kallio, puh. 029 503 2241, hilkka.kallio@gtk.fi

HASUdigi-hankkeen koulutusvideot

 • Maastohavainnot happamien sulfaattimaiden tutkimuksissa
 • Maaperänäytteenotto happamilla sulfaattimailla
 • Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskinarviointi pikamenetelmin
 • Happamien sulfaattimaiden tutkimustarpeen arviointi ja tutkimussuunnitelma – Jaakko Auri, GTK
 • Oulun seudun hienorakeisten sulfidimaiden todennäköisten esiintymisalueiden määrittäminen – Noora Hornborg, GTK
 • Oulun alueen maaperä ja happamat sulfaattimaat – Jukka Räisänen ja Anton Boman, GTK
 • HASUdigi-hankkeessa tuotetut digitaaliset koulutusmateriaalit – Mirkka Visuri, Syke

Katso videot hankkeen Youtube-kanavalta >

HASUdigi-koulutuksen esitykset, 27.4.2022

Projektilistaukseen