HASUdigi – happamat sulfaattimaat hallintaan

Projektin tutkimusalue
Kestävä rakentaminen Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.09.2021 - 30.06.2023

Esittely

Hankkeen tavoitteena on lisätä maankäytön- sekä rakentamisen suunnittelijoiden (kuntien virkamiehet, konsultit) tietoisuutta ja osaamista happamien sulfaattimaiden huomioimisessa ja sitä kautta minimoida niistä aiheutuvia riskejä sekä luonnolle että maan alle sijoitetuille rakenteille. Tavoite saavutetaan tuottamalla suunnittelijoiden käyttöön digitaalisia palveluita, aineistoja ja koulutusmateriaalia. Hankkeessa tehtävä tietokantojen kehitystyö ja aineiston kerryttäminen lisää alueellista tietovarantoa liittyen happamiin sulfaattimaihin. Työ on jaettu neljään osakokonaisuuteen, jotka yhdessä toteuttavat nämä tavoitteet:

1) Sulfaattimaa- ja korroosioanalyysitietokanta

  • Parantaa rakentamisen yhteydessä syntyvän analyysitiedon talteenottoa ja helpottaa sen uudelleen käyttöä
  • Pitkällä aikavälillä kerryttää laajan tietoaineiston, jonka antaa mahdollisuuden uusien digitaalisten palveluiden kehittämiselle

2) Parhaiden käytäntöjen käyttöönottokoulutus ja digitaalinen oppimateriaali

  • Edistää tässä hankkeessa sekä aikaisemmissa, mm. EAKR hankkeissa, kehitettyjen laadukkaiden ja yhtenäisten menetelmien käyttöä sulfaattimaatutkimuksissa.
  • Pitkän aikavälin tuloksena sulfaattimaiden muokkaukseen liittyvät ympäristöongelmat ja korroosion aiheuttamat vauriot vähenevät, kun maaperän happamoitumisen vaikutukset on osattu huomioida läjityksen, hulevesien sekä uusien pohja- ja maarakenteiden suunnittelussa

3) Happamien sulfaattimaiden todennäköisten esiintymisalueiden ennustemalli

  • Selvittämällä todennäköiset esiintymisalueet pystytään tarkemmat tutkimukset kohdentamaan resurssitehokkaammin
  • Lisää paikallisten toimijoiden ymmärrystä Pohjois-Pohjanmaan geologisista erityispiirteistä sovelluttuna happamien sulfaattimaiden esiintymiseen ja niiden tunnistamiseen

4) Tarkennetut kartat

  • Työpaketissa tuotetut tarkennetut sulfaattimaa-aineistot Oulun kaupungin alueelta sujuvoittavat maarakentamisen hankkeiden etenemistä, hyödyntäen siten alueen yritystoimintaa.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta, Oulun kaupunki, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja
Hilkka Kallio, puh. 029 503 2241 hilkka.kallio@gtk.fi

HASUdigi-hankkeen koulutustilaisuus maastossa 13.9.2022 klo 11–15

Tapahtuma on täynnä.

EAKR HASUdigi -hanke järjestää happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ja analysointiin liittyvän koulutustilaisuuden maastossa Oulun Ruskonojan kosteikolla tiistaina 13.9.2022 klo 11–15. Parkkitilan riittävyyden varmistamiseksi suosittelemme kimppakyytejä, mikäli mahdollista.

27.4.2022 järjestetyn HASUdigi-koulutuksen esitykset

Projektilistaukseen