Utredning: De nordiska länderna har goda möjligheter till hållbar produktion av kritiska metaller och mineral när Europa går över till grön energi

Geologiska forskningscentralen GTK medverkade i en utredning av råvaror i berggrunden i de nordiska länderna. Utredningen kartlade råvaror som kan utnyttjas för att tillgodose en betydande del av nästan alla metaller och mineral som behövs för Europas omställning till ett koldioxidsnålt samhälle.

“Tills vidare kan bara en liten del av de metaller och mineral som behövs för omställningen till ett samhälle som inte använder fossila bränslen produceras genom återvinning. Därför är det viktigt att bedriva forskning och utveckling kring hållbar gruvverksamhet och nya möjligheter att återvinna industriella biflöden. Det är utmärkt att de nordiska näringsministrarna beslutade att förstärka samarbetet inom hållbar mineralproduktion”, säger Kimmo Tiilikainen, generaldirektör för GTK.  

Kimmo Tiilikainen presenterade utredningen på mötet för Nordiska ministerrådets näringsministrar på torsdagen den 16 september 2021. Nordic Innovation, som är underställd ministerrådet, hade beställt utredningen. I den inledande utredningen medverkade de nordiska geologiska forskningscentralerna, Islands energiförvaltning, Reykjaviks universitet, Grönlands ministerium för mineralresurser och Norges gruvmyndighet. 

“Utredningen lyfter fram det nordiska perspektivet. Tillsammans som en region kan vi spela en framträdande roll när det gäller att lösa svårigheterna med tillgången till kritiska mineral”, säger Håkan Lind, Senior Innovation Advisor, Nordic Innovation.  

Mer forskning, dialog och samarbete behövs 

Utredningen omfattade Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Islands och Grönlands landområden. De material som användes i utredningen kommer från separata informationskällor i de olika nordiska länderna.  

“För närvarande finns det inget gemensamt nordiskt sätt att rapportera om resurserna i berggrunden, och bilden över helheten är fortfarande bristfällig. Detta gäller särskilt kritiska mineral och metaller. Den här utredningen var en utmärkt start för utvecklingen i detta område”, berättar Pasi Eilu, specialforskare vid Geologiska forskningscentralen.  

För att resurserna ska kunna utnyttjas behövs en omfattande, offentlig databas över Nordens mineralresurser och mineralpotential som stöd för gemensamma nordiska beslut. 

“Det är också viktigt att utreda behovet av alla de metaller och mineral som omställningen till grön energi kräver. Detta omfattar också mineralråvaror som i dag inte är klassificerade som kritiska i Norden, EU och globalt”, understryker Saku Vuori, direktör, vetenskaplig forskning, GTK. 

Ytterligare ett väsentligt område är att ta vara på industriella biflöden och på kritiska råvaror som finns i återvinningsmaterial och att skapa hållbar produktion utifrån dem. Forskning och utvecklingsarbete som anknyter till detta pågår bland annat vid GTK Mintec, som är GTK:s mineraltekniska provfabrik och laboratorium.

Nordic Innovation finansierar rapporten som en del av sitt program Hållbara mineral. Nordic Innovation är en organisation som är underställd Nordiska ministerrådet. Dess mål är att utveckla Norden till ett föregångarområde inom hållbar tillväxt genom att främja företagarskap, innovationsverksamhet och konkurrenskraft i nordiska företag. 

Mer information

Länk till rapporten

Saku Vuori, direktör, vetenskaplig forskning
Geologiska forskningscentralen
saku.vuori@gtk.fi
tfn 029 5032 459 

Pasi Eilu, specialforskare
Geologiska forskningscentralen
pasi.eilu@gtk.fi
tfn 029 5032 565

Geologiska forskningscentralen: Lösningar för hållbarare tillväxt

Geologiska forskningscentralen GTK producerar opartisk forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov. GTK:s över 400 experter har kompetens inom mineralekonomi, cirkulär ekonomi, energi-, vatten- och miljöfrågor samt digitala lösningar. GTK är ett forskningsinstitut underordnat arbets- och näringsministeriet med verksamhet i Finland och utomlands.