Ekonomiska nyckeltal

Effekterna av pandemin på GTK:s verksamhet och uppnåendet av fastställda mål blev mindre än vad man inledningsvis väntat sig.

Verksamhetsåret 2020 var det första verksamhetsåret för resultatavtals- och strategiperioden. Under året igångsattes implementeringen av strategin som blev klar året innan. Resultatavtalets struktur, mål och mätare är nästan helt förnyade, vilket innebär att det för flera av mätarnas del inte finns ett målvärde för 2020 eller referensvärden från föregående verksamhetsår. Förverkligandet av GTK:s effektmål och verksamhetsmål skedde dock i regel enligt planen.

 

GTK:s ekonomi förblev i balans trots det exceptionella året.