Från forskning till planering av processer

För utvärdering av malmfyndigheter och lönsamhetsberäkningar producerar GTK Mineralteknik anrikningsundersökningar som tjänst för gruvbolag från laboratorieprov till pilotdrift i provfabriken.

I anslutning till våra undersökningar gör vi grundliga mineralogiska studier och kemiska analyser av malmen och anrikningsprodukterna  Kunderna kan använda våra undersökningsrapporter för att göra lönsamhetsberäkningar om fyndigheter.

Vid behov hjälper vi våra kunder med den grundläggande planeringen av processerna. I typiska fall omfattar den grundläggande planeringen utarbetandet av ett processchema, dimensionering av anläggningarna, uppskattning av drifts- och investeringskostnaderna och en layoutplan. Utgångsinformationen och beräkningarna för planeringen hämtas vanligen genom pilotdrift med kundens material. I många fall kan en preliminär plan tas fram redan utifrån laboratorieproverna eller minipilotdriften.

Under årens lopp har vi undersökt ett stort antal malmer och andra material. Några av de viktigaste av dem är:

 • Guldmalmer
 • Platinamalmer (MGM)
 • Nickel- och nickel-kopparmalmer
 • Porfyrkopparmalmer
 • Komplexa sulfidmalmer (Cu, Zn, Pb)
 • Fosfater
 • Järnmalmer
 • Industrimineral (talk, kalcit, ilmenit, anorthosit, pegmatiter osv.)
 • Diamantmalmer
 • Metallurgiska koncentrat och slagg
 • Återvunna material och nedsmutsade marker
 • Stenkol

För att bestämma sammansättningen och strukturen av malmer och av andra råvaror och processprodukter använder vi kemisk analys och mineralogisk forskning. För de mineralogiska undersökningarna har vi ett modernt MLA-system (Mineral Liberation Analyser) som kopplats till ett elektronmikroskop, övriga mikroskop (baserade på ljusoptik, fluorescens och IR), en RTG-diffraktometer och övrig nödvändig utrustning. Små förekomster av ädelmetaller (Au och PGM) kan vid behov koncentreras med hydroseparation eller separation i tung vätska innan mikroskopproverna tillverkas.

Vår provverksamhet i laboratorieskala omfattar pulveriseringstest (även autogenmalning) samt anrikningstester med olika metoder (flotation, magnetseparation, densitetsseparation och tungmedieseparation). Som hydrometallurgiska metoder kan testas syralakning, högtryckslakning eller cyanidisering (guldmalmer). Dessutom har vi under den senaste tiden studerat användningen av biolakning för tillvaratagande av metaller från malmer och slagg. Vi använder även koncentrations- och filtrationstester för anriknings- och lakningsprodukter. För laboratorieundersökningar behövs prover (vanligen borrkärnor) från några tiotals kilo till några hundra kilo.

Den tillförlitligaste källan till de grundläggande uppgifterna för processplaneringen och lönsamhetsberäkningarna är testdrift, som kräver cirka 50–300 ton provmaterial, ibland till och med några tusen ton. Inmatningskapaciteten vid krossning är 10–40 t/h och i malnings-/anrikningskretsen 0,5–5 t/h.

I vår provfabrik finns ett brett urval anläggningar för alla enhetsprocesser såsom krossning, homogenisering, pulverisering, klassificering, flotation, magnetseparering, densitetsanrikning, tungmedieseparering, koncentration och filtration. Vi har moderna instrument och en processdator för reglering av processerna och insamling av mätdata. Vi analyserar halterna av basmetaller med en onlineanalysator direkt från slamströmmarna.

För kontinuerlig provdrift kan användas en minipilot som byggts in i en container. Då behövs 0,5–2 ton prover.  Anläggningen består av en malnings-/klassificeringskrets och en flotationskrets med en inmatningskapacitet om 10–50 kg/h. Minipilotanläggningen kan också transporteras för att användas för provdrift i en existerande anläggning.