Gammastrålning

Vid mätning av gammastrålning mäts fördelningen av energi i gammastrålningen hos olika material.

De energipulser som mäts konverteras till halter av radioaktiva isotoper. Mätningarna görs med en flerkanalig gammaspektrometer där en Nal-kristall används som detektor för strålningen. Anordningen används främst för mätning av halten av 137Cs i prover från jordmånen.

Proverna ska ha en massa om minst 2 g. Mätningarna kan utföras på fuktiga eller torkade prover, men torkning rekommenderas.