Selektiv fragmentering

I slutet av 2007 var GTK det första forskningsinstitutet som skaffade en serietillverkad undersökningsapparat (www.selFrag.com) som kan användas för selektiv fragmentering av geologiska prover med kortvariga högspänningspulser. I idealfallet producerar metoden till exempel rena frigjorda mineralkorn utan att skada kornen, så att de kan användas för olika undersökningsändamål i samma form som de ursprungligen hade i stenen.

 

 

 

 

Metoden gör det möjligt att sönderdela aggregerade material, såsom betong eller elektronikskrot, i sina beståndsdelar. Materialet sönderfallet efter gränsytorna mellan olika delar i materialet. Vid GTK utvecklas tillämpningar särskilt för behandling av isotopgeologiska prover och malmprover (krommalmer, guld och PGE) och till exempel för undersökning av slagg. Efter fragmenteringen går proverna vidare till normal fortsatt behandling till exempel för processmineralogisk undersökning.

Hittills har vi framgångsrikt testat de följande processerna:

  • Frigörande av mineral från magmatiska och metamorfa stenar för isotopgeologisk undersökning (zirkon, baddeleyit, fältspat, apatit osv.).
  • Processering av indikatormineral och diamanter från kimberlit
  • Utredning av kornstorleksfördelningen i krommalmer
  • Frigörande av gångarter i talkmalmer
  • Frigörande av biotit i granitoidprov
  • Fragmentering av betongprover

Laboratory Fragmentator selFrag-Lab