Informationslösningar

Vi förädlar geodata till digitala informationsprodukter och tjänster. Information som vi producerar kan användas till exempel vid beslut som gäller råvaruresurser, miljö och investeringar.

Geologisk information består av information om jordskorpans – jordmånens och berggrundens – egenskaper och om naturresurserna. Information om jordskorpans egenskaper behövs i många olika sektorer, till exempel inom gruvindustri, samhällsplanering och byggande. Vi har tagit fram kartor om jordmånens och berggrundens geoenergipotential till energisektorn.

Den naturresursinformation som vi sammanställt innehåller uppskattningar och kvalitativ information om mineralfynd, grundvattenreserver, torv och reserver av jord- och stenmaterial.  Dessa uppgifter bildar grunden för det hållbara utnyttjandet av naturresurserna. Utifrån det geologiska materialet tar vi också fram information som används för att bedöma klimatförändringens effekter och planera åtgärder för anpassning till den.

Vi sammanställer och upprätthåller det nationella geodatalagret, använder informationen för att utveckla digitala informationsprodukter och tillhandahåller lösningar för kunderna. Utomstående utvärderare har i flera repriser bedömt att GTK:s datalager till och med är bäst i världen. Vi bygger ut vårt starka kunnande med nya metoder, till exempel med maskininlärning och artificiell intelligens.

Vi delar med oss av det geologiska materialet som samlats in under årtiondenas lopp med hjälp av digitala kundlösningar. Den nätbaserade distributionen omfattar över 80 avgiftsfria geodataprodukter. Bland kunderna finns bl.a. landskapsförbunden, inhemska och utländska företag, till exempel elnäts- och energibolag, företag som letar efter eller utnyttjar mineralresurser samt städer, kommuner, universitet, yrkeshögskolor, ministerier, forskningsinstitut, myndigheter och medborgare.

GTK:s datalager är bland de bästa i världen. Det lönar sig att använda geodata vid beslut.