Hållbarhetsmål

Vi har förbundit oss att främja målen för FN:s Agenda 2030 och statsförvaltningens arbete med färdplanen för Agenda 2030.

FN:s globala mål för hållbar utveckling utgör referensramen för vårt hållbarhetsarbete. Vi har valt ut fem av FN:s globala mål med tillhörande delmål, som vi mest anmärkningsvärt kan främja med vårt forskningsarbete. Dessa fem mål valdes ut av ledningen 2021 och härleddes ur vår strategi för 2020‒2023. Vi uppskattar att vi kan sätta den största prägeln när det gäller dessa prioriterade mål. Utöver de prioriterade målen främjar vi också FN:s övriga mål för hållbar utveckling.

Under 2022 definierade vi GTK:s strategiska hållbarhetsmål för de fem utvalda målen för hållbar utveckling. Vi följer årligen upp hur dessa framskrider i vår hållbarhetsrapport.

Tabell och infografik som visar våra fem främsta mål för hållbar utveckling (SDG) och deras strategiska mål. De prioriterade målen är: rent vatten och sanitet för alla; hållbar energi för alla; hållbar industri, innovationer och infrastruktur; hållbar konsumtion och produktion; genomförande och globalt partnerskap.

Våra projekt och FN:s globala mål för hållbar utveckling

Våra operativa resultat uppstår som resultat av projektarbete. Därför är vår projektverksamhet avgörande när det gäller resultat och effektivitet.

Vår forsknings- och projektverksamhet är indelad i självfinansierad, samfinansierad, samverkans- och avgiftsbelagd verksamhet. Vi bedriver självfinansierad forskningsverksamhet med statens budgetfinansiering. I samfinansierade projekt arbetar vi tillsammans med partner i projekt som finansieras till exempel av Finlands Akademi eller EU.

Avgiftsbelagd forskningsverksamhet bedriver vi för finländska och internationella kunder och sammanslutningar. Vår avgiftsbelagda verksamhet är inriktad på marknadssektorer där det finns behov av kompetens som bygger på forskning som GTK utför. Våra kunder är bland annat företag och sammanslutningar inom gruvindustrin, vatten- och miljövården, energisektorn, metall- och kemiindustrin samt trafikleds- och byggbranschen.

Sedan 2021 har vi följt upp vårt projektbestånd i förhållande till de globala målen för hållbar utveckling för att avgöra vilket av FN:s globala mål som varje projekt i första hand främjar. ’Annan’ i tabellen nedan betyder att det inte är definierat vilket mål för hållbar utveckling som projektet är sammankopplat med. ’Andra funktioner’ innebär GTK:s verksamhet som inte är projektverksamhet, till exempel stödfunktioner.

Vårt mål är att i framtiden tillhandahålla motsvarande information också gällande GTK:s vetenskapliga publikationer.

Stapeldiagram och infografik som visar det totala antalet och fördelningen av projekt per hållbarhetstema, samt de årsverken som spenderats på dem under 2021 och 2022. Varje tema är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling, som de definierade projekten syftar till att främja. Andelen projekt som definieras i FN:s mål för hållbar utveckling ökade under 2022.

Miljö, socialt ansvar och styrning

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att sätta ett positivt handavtryck, det vill säga ha en positiv inverkan på målen för hållbar utveckling. Som en forsknings- och expertorganisation är vår viktigaste metod för att påverka FN:s globala mål som vi valt ut att framställa information och lösningar gällande dem.

Dessutom granskar vi hållbarhet med tanke på miljö, socialt och styrning ansvar. Vi beskriver årligen i vår hållbarhetsrapport hur dessa mål med fokus på handavtryck och fotavtryck framskrider.

Miljö

• Miljöpolitik och främjande av dess mål
• Kartläggning av det ekologiska fotavtrycket och minskning av fotavtrycket (anskaffningar, resor, verksamhetslokaler)

Socialt ansvar

• Likvärdig, mångfaldig och jämställd arbetsgemenskap
• Främjande av arbetssäkerheten
• Välmående och kompetent personal
• Attraktiv arbetsgivare

Styrning

• Hög kundnöjdhet
• Hållbara anskaffningar
• Transparens och interaktion gällande forskning
• Hållbar ekonomi och hållbara resultat