Projektverksamhet och publikationer

GTK:s projektverksamhet utvecklades för att stödja den nya strategin redan under det första verksamhetsåret.

Coronapandemin präglade hela förra året och påverkade således även GTK:s projektverksamhet. Trots det utmanande året utfördes förberedande arbete inom GTK och pågående projekt slutfördes. Utöver detta strävade vi efter att bevara mångfalden hos projektverksamheten med fokus på effektiv självfinansierad och samfinansierad verksamhet och kundverksamhet. Inom GTK var anpassningen till distansarbete smidig och vi kunde slutföra våra projekt på nya sätt tillsammans med kunderna och intressentgrupperna. Den internationella projektverksamheten påverkades mest under 2020: trots förändrade tidtabeller framskred projektverksamheten väl med beaktande av omständigheterna.

Särskilt positivt är att GTK:s projektverksamhet har utvecklats för att stödja den nya strategin. Största delen av de avgiftsbelagda och samfinansierade projekten, cirka 85 procent, är direkt inriktade på strategins fokusområden eller områden med ökande betydelse. Fem forskningsprojekt beviljades även finansiering av Finlands Akademi. Projektens finansiering uppgår totalt till cirka 2 M€.

 

 

Publicering

Inga betydande förändringar ägde rum i publikationsverksamheten under 2020. Det totala årliga antalet publikationer har förblivit på samma nivå som tidigare.