Lösningar inom geoenergi

Med geoenergi avses uppvärmnings- och nedkylningsenergi som fås från jordskorpan. Geoenergin är en energilösning med lång livslängd och låga investerings- och driftkostnader för fastighetsbehov och regionala energinätverk.

En enorm mängd värmeenergi har lagrats i jordskorpan i Finland (geotermisk energipotential i GTK:s karttjänst). Det skulle vara möjligt att ersätta produktionen av fjärrvärme i Finland för över 20 000–25 000 år med värmen som är lagrad som geotermisk energi. Denna energi kan användas till både regionala och fastighetsspecifika energilösningar.

Värme som utvinns med energibrunnar som sträcker sig cirka 200–400 meter nedanför jordskorpans ytskikten kallas allmänt för jordvärme. Medeldjup geoenergi, som även kallas geovärme, kan utvinnas med en annan teknik från energibrunnar som sträcker sig till ett djup på upp till 2 kilometer. Beroende på jordskorpans geologiska drag varierar mängden och effekten av geoenergi som kan utvinnas betydligt mellan olika delar av Finland, också mellan olika områden i kommuner och städer.

Utgående från geologisk information och mätningar kan källan för geoenergin, dvs. energibrunnsfältet, dimensioneras och optimeras för en viss fastighet eller för en regional energilösning.

Tjänstens innehåll

Utifrån kundens behov:

 • Experttjänster och -konsultering inom geoenergi
 • Tomtspecifika eller regionala mätningar av jordskorpan och termogeologiska undersökningar, bland annat TRT-mätningar, temperaturmätningar och laboratoriemätningar av stenprover
 • Planering och optimering av användning av en geoenergikälla, dimensionering av ett energibrunnsfält
 • Utbildningstjänster inom geoenergi, till exempel dimensionering av energibrunnsfält
 • Bedömning av geoenergins miljökonsekvenser, tillståndsärenden
 • Bedömning av regionala potential för geoenergi
 • Övervakning och styrning av en befintlig geoenergilösning, bland annat med hjälp av DTS-metoden

Fördelar för dig

 • Du känner till geoenergikällans verkliga potential utgående från mätningsinformation och experttolkning.
 • Du får en professionell och opartisk plan och handledning för utnyttjande av geoenergi.
 • Livscykeln för energibrunnsfältet som utgår från geologisk information är optimerad.
 • Du känner till regionala skillnader inom utnyttjande av geoenergi till exempel med tanke på planläggning och planering av byggande.
 • Du får exakt mätinformation om hur geoenergisystemet fungerar, och kan optimera värmepumpssystemet med stöd av informationen