Utredningar om kollagret och kolbalansen på myr- och torvmarker

Då markanvändningen av myrar och torvmarker planeras och verksamhetens klimatkonsekvenser bedöms är det väsentligt att känna till myr- och torvmarkers kollager och kolbalans.

Myrar och torvmarker är marktäckets viktigaste kollager; torv utgör över 2/3 av det nationella kollagret. Beroende på formen av markanvändning fungerar myrarna antingen som kolsänkor eller kolkällor i förhållande till atmosfären. Utgående från forskningsbaserad information, material och emissionsfaktorer för olika markanvändningskategorier kan kollagret och kolbalansen för myrarna i området fastställas. På så sätt kan myrområden värderas och markanvändningsåtgärderna riktas bäst med tanke på att bekämpa klimatförändringen. Granskningen kan genomföras i olika skalor enligt behov, till exempel på landskapsnivå eller per myrbassäng.

Tjänstens innehåll

  • Kartläggning av kundens behov (området som granskas och skalan)
  • Bedömning av kollager och kolbalans utifrån forskningsbaserad information
  • Utöver torvens kollager och kolbalans kan även trädbeståndets roll bedömas i granskningen av områdets kolbalans som helhet.
  • Geografisk information om myrarnas kollager och kolbalans som slutprodukt i det format kunden önskar samt en slutrapport. I rapporten ingår en beskrivning av materialet som använts, kriterierna för bedömningen, kalkylmetoderna samt resultaten och en bedömning av resultaten.

Fördelar för dig

  • Du känner till storleken, läget och nuläget för myr- och torvmarkerna på ditt område.
  • Du känner till kolsänkorna och -källorna i myr- och torvmarkerna på ditt område.
  • Du känner till myr- och torvmarkernas kolbalans och potential för olika former av markanvändning.