Hållbara vattentillgångar

Tillgången till rent vatten är en av de viktigaste globala utmaningarna i framtiden. Tyngdpunkterna i vår forskning är hållbar användning av grundvatten och forskning inom gruvmiljö.

Kädet pitävät mustaa pitkulaista mittauslaitetta, taustalla vettä

Det föränderliga klimatet i den subarktiska och arktiska miljön orsakar förändringar i nederbördsmängderna, avdunstningen, tjäldjupet samt snömängden och snösmältningen och påverkar mängden och kvaliteten på det grundvatten som bildas. Olika extrema väderfenomen såsom torka och översvämningar blir vanligare, vilket leder till att förbindelserna mellan vattendragen och grundvattenreserverna blir mer varierande. Befolkningstillväxten och urbaniseringen medför utmaningar när behovet av rent vatten ökar och den byggda miljön förändrar den hydrologiska cykeln samt ökar grundvattnets sårbarhet.

Det ökande behovet av mineralråvaror förutsätter forskning inom gruvmiljö och vatten. Gruvmiljöerna och deras vattentillgångar är också på många sätt utsatta för effekterna av det föränderliga klimatet. Högklassig och mångsidig information om grundvattnet, mekanismerna för hur det bildas och vattnets kretslopp i olika miljöer och förhållanden är väsentliga med tanke på en hållbar hantering av vattentillgångarna.

Vi grundar våra lösningar på vetenskaplig forskning, vår kunskap om hydrogeologiska fenomen och miljöer, material som samlas in från fältet samt omfattande informationsmaterial.

Vi gör strukturutredningar för grundvattenområden som stöd för skydd av grundvatten, effektivisering av vattenförsörjningen och fastställande av nya vattentäkter samt som bakgrundsmaterial för undersökningar om förorening av grundvatten och planering av markanvändning.

I områden där de naturliga grundvattenreserverna inte är tillräckliga för vattenförsörjningens behov är framställningen av konstgjort grundvatten som genomförs på rätt sätt en hållbar och kostnadseffektiv lösning för hanteringen av vattenresurserna. GTK utför undersökningar av konstgjort grundvatten både i Finland och internationellt.

För att lösa de omfattande utmaningarna inom vattenhanteringen behövs samarbete mellan vetenskaperna. I forskningen utnyttjar vi vår kunskap om grundvatten och gruvmiljöer, nya forskningsmetoder, modern forskningsinfrastruktur samt ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. GTK samarbetar i forskningsnätverk och forskningsinfrastrukturnätverk med bland annat andra forskningsorganisationer, universitet, högskolor, myndigheter och den privata sektorn.

Ta kontakt med dig

Kontakta en expert

Tulosyksikön päällikkö
+358295035212
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109