Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR)

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Kriittiset mineraalit Kiertotalous Akkumineraalit
Projektin kesto
- 31.10.2021

Esittely

Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR) -hankkeen tavoite on perustaa Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä. Tutkimuskeskukset toteuttavat mallin Lapin innovaatioekosysteemistä, jossa yli organisaatiorajojen kohdennetaan tutkimustoimintaa elinkeinotarvelähtöisesti. 

ASR -hanke käynnistää Lapin maakunnallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän ja vakiinnuttaa sen toiminnan. Osaamiskeskittymä kattaa maakunnan vahvat toimialat, toimii yhteistyössä Lappi- klusterien kanssa sekä toimii yhdessä maakunnan elinkeinokehittäjien ja yrityksien kanssa, jotka tarvitsevat innovaatio-osaamista kasvun ja kehittymisen tueksi.
Toiminnan vaikuttavuutta vahvistetaan kansainvälistymisen kautta.

ASR-hanke vastaa tarpeeseen esittämällä maakunnallisen TKI-toiminnan tiekartan ja kartoittaa osaamiskeskittymän kanssa toimivan maakunnallisen tutkimus- ja kehittämisinfran, sekä sopii sen yhteiskäytöstä ja toimintatavoista. Hankkeessa vahvistetaan tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimuspalvelujen kapasiteettia vastata yritysten toimintaa tukevan kehitystyön ja innovaatioiden syntyyn ja tuotteistamisen haasteisiin.

ASR –hanketoimivat kehittävät yhdessä sidosryhmien kanssa lappilaisen tutkimus- ja kehittämistoimintaan perustuvan innovaatioekosysteemin. Sen keskeisiä piirteitä ovat TKI-pohjainen innovaatiosyklin hallinta ja teknologioiden valmiustasojen tunnistaminen (TRL). TRL-valmiustasojen tunnistamisella ja kiihdyttämisellä viedään arktisten kehittämisklustereiden tuotekehitystä ja innovaatioita systemaattisemmin kohti markkinoita. Tarvelähtöinen tutkimustyö on keskeinen apuväline mahdollisuuksien ja markkinapotentiaalin arvioinnissa sekä uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa. Tutkimustyöhön liittyvät tuotekehitys ja monitasoinen vuorovaikutteisuus innovaatioekosysteemissä.

Hankkeessa vahvistetaan tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimuspalvelujen kapasiteettia vastata innovaatioekosysteemin haasteisiin. Tätä tukevat hankeorganisaation lisäksi mm. verkostoituminen muihin eurooppalaisiin osaamiskeskittymiin ja innovaatiotoiminnan temaattisiin verkostoihin.

Hankkeen tuloksena syntyy perinteiset organisaatiorajat ylittävä arktista tutkimusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja Lapin aluekehitystä palveleva verkostomainen osaamiskeskittymä. Se käyttää tutkimusinfraa yhdessä, ylittää perinteiset sektoritutkimuksen rajat, tekee strategista työtä alueen hyväksi ja on kansainvälinen. Osaamiskeskittymä sovittaa yhteen TKI-toimijat, järjestää heidän vuoropuhelunsa ja ohjaa heidän toimintaansa. Hanketoiminta integroi ja vakiinnuttaa erilaisia tutkimusryhmiä toimintaansa.

Hankkeen avulla mahdollistetaan lisäresursseja Lapin kehittämiseen ja pyritään myös vaikuttamaan tulevaisuuden rahoitukseen ja kehittämisohjelmiin.

Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja sitä ovat toteuttamassa Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Lapin ammattikorkeakoulu (LapinAMK).

Hankkeen kokonaisbudjetti on 655 656 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 524 525 €.

Projektilistaukseen