Biogeokemialliset skenaariot (BIKES)

Projektin tutkimusalue
Energiasiirtymä
Projektin kesto
01.03.2019 - 31.01.2023
Verkkosivusto
http://kyt2022.vtt.fi/

Esittely

Biogeokemialliset skenaariot (BIKES) on osa VTT:n koordinoimaa KYT2022-ohjelman hankekokonaisuutta ”Moniestejärjestelmän toimintakyky: Mikrobiologiset ja kemialliset prosessit” (MoToPro). Kokonaisuutena MoToPro sisältää kaksi toisiaan tukevaa kokonaisuutta: 1) laboratoriomittakaavan kokeen kupari-bentoniitti-pohjavesi-systeemillä sekä 2) kenttätutkimusosan, joka käsittää yhdistetyn mikrobiologisen ja geokemiallisen kalliopohjavesinäytteenoton. BIKES-projektissa osallistutaan kokeellisen osion suunnitteluun ja tulosten tulkintaan, mm. bentoniitin ja pohjaveden karakterisointiin, sekä vastataan kenttätutkimusosasta. BIKES-projektissa kehitetään myös kaasunäytteenoton sekä rikin isotooppianalytiikan menetelmiä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mikrobiologisten prosessien turvallisuusmerkitystä ydinjätteiden loppusijoituksessa käytettävän moniestejärjestelmän toimintakyvylle, sisältäen mm. kuparin korroosioon, bentoniitin rakenteen muutoksiin ja kalliopohjavedessä tapahtuvaan aineiden kulkeutumiseen ja pidättymiseen liittyvät biogeokemialliset reaktiot ja prosessit.

Projektilistaukseen