EAKR Suobiomassojen käyttömahdollisuudet

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.05.2021 - 30.04.2022

Esittely

Hankkeen päätavoitteena on selvittää Ranuan kunnan soiden potentiaali ja uudet mahdollisuudet suobiomassan (turpeet, sammal, kasvit suolla) kestävälle ja monipuoliselle käytölle hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa.

Hankkeella halutaan edistää uuden TKI toiminnan kehittymistä suobiomassojen ja soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen ympärille, jonka kautta Ranuan seudun positiivinen aluetalouskehitys mahdollistuisi uusien toiminta-alojen kautta.

Hankkeessa selvitetään Ranuan soiden ja turpeiden raaka-ainepotentiaali hyvinvointituotteiden ja -palvelujen sekä ihmisille ja eläimille tarkoitetun elintarvikekäytön osalta. Raaka-aineiden osalta tehdään alustava tarkastelu kansainvälisten markkinoiden tilanteesta ja potentiaalista.

Raaka-ainetarkastelussa hyödynnetään olemassa olevia suo- ja turvetietovarantoja useammilta eri toimijoilta. Suobiomassojen osalta tehdään selvitys tämänhetkisestä tutkimustilanteesta ja arvioidaan niitä suhteessa Ranuan raaka-ainepotentiaaliin. Raaka-aineiden ja jalostustuotteiden osalta tehdään tilannetarkastelu alan nykytilanteeseen ja potentiaaliin kansanvälisillä markkinoilla, sekä tarkastellaan Suomen tämän hetken alaan liittyvä lainsäädännöllinen tilanne ja mahdollistavuus hyvinvointituote- ja palveluissa sekä elintarvikealalla.

Hankkeen tuloksena saadaan ajantasainen tieto Ranuan suobiomassojen varantopotentiaalista ja arvio niiden käyttömahdollisuuksista hyvinvointituotteissa ja –palveluissa sekä elintarvikkeissa. Lisäksi hankkeen myötä saadaan tietoa markkinoista, tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämistarpeista. Hankkeessa syntyvän osaamispääoman odotetaan avaavan mahdollisuuksia suobiomassojen kestävän hyödyntämisen tutkimuksen ja elinkeinojen välille, tarjoten siten uusia mahdollisuuksia aluetalouden kehittymiseen ja monipuolistumiseen.

Hanketta toteuttaa Ranuan kunta ja Geologian tutkimuskeskus.

Projektilistaukseen