Jäännösmagnetoituman käyttö mallinnuksessa (SQUID)

Projektin tutkimusalue
Kehittyvät geofysiikan sovellukset Kriittiset mineraalit Muuttuva ympäristö
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2016
Suomen Akatemian projektinumero
2321004

Esittely

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää SQUID-magnetometrillä mitattavaa jäännösmagnetoitumaa (remanenttia magnetoitumaa, remanenssia) malmipotentiaalisten kohteiden tutkimusten, geologisen mallinnuksen ja ympäristötutkimusten tueksi. Jäännösmagnetoituman tutkimuksiin liitetään myös petrofysikaaliset ja kivimagneettiset tutkimukset. Näiden yhteiskäytöllä selvitetään malmipotentiaalisten kohteiden fluiditoimintaan liittyvää magneettisten mineraalien hydrotermistä muuttumista sekä malminmuodostuksen suhdetta vallitsevaan geologiseen rakenteeseen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää uutta osaamista remanentin magnetoituman suuntariippuvuudesta, jota voidaan käyttää hyväksi malmimineralisaatioiden ja muiden geologisten kohteiden rakennetutkimuksissa. Ympäristömagnetismilla saadaan oleellista tietoa sedimentaatio- ja tektonisista prosesseista, ympäristön hapetus-pelkistysoloista ja biologisesta aktiivisuudesta. Ympäristötutkimuksissa kivimagnetismin merkitys on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on hyödyntää laboratorion laitteistoja myös näissä tutkimuksissa. Hankkeen työt liittyvät olennaisesti GTK:n muiden hankkeiden tutkimuksiin ja ne ovat hyödynnettävissä kaupallisissa tilaustöissä.

Projektilistaukseen