Kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailta, SUO-hanke

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.05.2020 - 31.12.2023
Verkkosivusto
https://www.luke.fi/suometsafoorumi/suo-hanke/

Esittely

Hankkeen tavoitteena on kehittää suometsien hoidon suunnitteluun uusi toimintamalli, joka kannattavan puuntuotannon edistämisen lisäksi, pyrkii sovittamaan yhteen ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi- sekä monimuotoisuuden lisäämistarpeet. Tämä suometsien kokonaiskestävän hoidon toimintamalli toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa metsäammattilaisten, metsänomistajien ja soiden eri käyttäjäryhmien kanssa. Toimintamallin käyttöönottoa edistetään järjestämällä toimijoille koulutusta ja liittämällä toimintamalli osaksi suometsäosaajakoulutusta.

Hankkeessa tavoitellaan myös suometsien hoitoon ja käyttöön liittyvän tiedon lisäämistä ja osaamisen kehittämistä. Hanke toteuttaa hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita metsätalouden osalta, sillä sen tuloksilla suometsien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, hiilinielujen ja -varastojen kasvuun tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen samalla kun sillä on myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja muihin ympäristötekijöihin.

Hanke toteuttaa myös Kansallista metsästrategiaa 2025, jonka päämääränä metsien aktiivinen, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä ja monipuolinen käyttö. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli tuottaa metsä- ja ympäristöviranomaisille tietoa sekä suunnittelun että valvonnan tueksi. Toimintamallia voi käyttää esim. tuenmyöntämisprosessin apuvälineenä tulevassa metsätalouden kannustinjärjestelmässä eli Metka 2020:ssa. Tuenmyöntäjä voi halutessaan käyttää hankkeessa tuotettuja tietoja tukipäätösten priorisointiin. Toimijat voivat viedä toimintamallin omiin suunnittelujärjestelmiinsä ja hyödyntää sitä kestävään, metsänomistajien tavoitteiden mukaiseen suometsien hoitoon. Toimintamalli voi tukea toimijoita neuvonnassa ja suometsien hoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamalli on myös hyödynnettävissä vesienhoidon toimenpideohjelmia ja metsänhoitosuosituksia laadittaessa.

SUO-hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Se toteuttaa Kansallisen metsästrategian 2025 ja hallitusohjelman ja maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden ilmastotavoitteita. Hanke toteutetaan Luken johdolla yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Projektilistaukseen