Lapin Kaiku – Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat Geoympäristö
Projektin kesto
01.09.2016 - 31.08.2019

Esittely

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta eli Lapin Kaiku -projekti on ollut Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) syyskuussa 2016 alkanut 3-vuotinen EAKR-rahoitteinen yhteistyöprojekti, joka päättyi 31.8.2019. Projekti on tuottanut tutkimustietoa muun muassa Lapin alueen geokemiasta: alkuaineiden pitoisuuksista maaperässä ja pohjavedessä, Lapin malmipotentiaalisista alueista ja siinä on arvioitu alueen luontaista ekologista tilaa ottaen huomioon luonnolliset taustapitoisuudet. Lisäksi hankkeen tulosten pohjalta on laadittu geologisesti potentiaalisille kaivosalueille luonnolliset vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi.

Tämän hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa maankäytön suunnittelussa, kun arvioidaan Lapin alueen olemassa olevien kaivosten ja mahdollisten tulevien kaivosten aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tulokset auttavat myös ennakoimaan mahdollisia riskejä ja minimoimaan mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle.
Lapin Kaiku -hankkeen toteutus jaettiin neljälle työpaketille: Projektihallinto, Malminetsintä ja kaivostoiminta, Luonnonympäristö- maaperä ja pohjavedet ja Luonnonympäristö – joet ja purot. GTK on vastannut projektihallinnosta, Malminetsintä ja kaivostoiminta -työpaketista ja Luonnonympäristö – maaperä ja pohjavedet -työpaketista. SYKE on vastannut Luonnonympäristö – joet ja purot -työpaketista.

Malminetsintä ja kaivostoiminta -työpaketissa koostettiin hankkeen alkuvaiheessa tiedot Lapin malminetsinnän ja kaivostoiminnan laajuudesta maankäytön näkökulmasta. Lisäksi tehtiin alueelliseen geologiseen tietoaineistoon pohjautuvia ennusteita Lapin malmipotentiaalista, jotta voidaan luoda tarkempi arvio mille mahdollisille alueille kaivostoiminta tulevaisuudessa todennäköisimmin voi keskittyä.

Luonnonympäristö-työpaketeissa selvitettiin Lapin alueen maaperän ja pohjavesien geokemiallisia ominaisuuksia, jokivesien eliöyhteisöjen rakenteita sekä kehitettiin menetelmiä ja työkaluja ympäristön tilan seurannan ja velvoitetarkkailun tarpeisiin. Niissä on otettu huomioon eri osapuolten, kuten kaivoshanketta suunnittelevan organisaation, ympäristökonsultin ja yhteysviranomaisen tietotarpeet vaikutusten kohteina olevien alueiden maaperän ja vesistöjen tämän hetkisestä tilasta.

Hankkeen tuotokset, loppuraportti, maaperän ja pohjavesien geokemiallisista ominaisuuksista tehdyt luokittelukartat sekä yhdistetty selvitys uraanin esiintymisestä ja jakaumasta Pohjois-Suomen alueella ja Pohjois-Suomen alueen luonnollisen säteilyn (U, Th, K) määrästä perustuen geofysikaalisiin aineistoihin, ovat saatavilla 1.9.2019 alkaen GTK:n Hakku-palvelusta (kts. linkit oikealla). Tuotokset jokien ekologisen tilan luokittelussa käytettyjen eliöstöjen osalta ovat saatavilla ympäristöhallinnon (jokien vedenlaatu, pohjaeläimet) ja Suomen ympäristökeskuksen (piilevät) tietokannoista http://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku.

Projektilistaukseen