Merigeologinen kartoitus ja tutkimus

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2020

Esittely

Merigeologisen kartoituksen ja tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoperusta merenpohjan geologisesta rakenteesta ja laadusta yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyvin erilaisiin tietotarpeisiin jatkuvasti kasvavien merialueiden ja merenpohjan käyttöpaineiden vuoksi.

GTK:n merigeologisella tutkimuksella tuetaan yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan kehittymistä merialuilla sekä EU:n direktiivien, HELCOMin Itämeren toimintaohjelman, merien tutkimuksen kansallisen strategian ja valtakunnallisen merenhoitosuunnitelman toteuttamista. Itämeren geologisesta kehityksestä ja muutosprosesseista saadaan tietoa tutkimalla merenpohjan sedimenttien rakennepiirteitä luotaustutkimuksilla ja näytteenottoon perustuvilla menetelmillä. Sedimenteistä tutkitaan geokemiallisia (mm. taustapitoisuuksia) ja geofysikaalisia ominaisuuksia osana globaalimuutostutkimusta. Merenpohjan ja vesifaasin fysikaalisen nykytilanteen ja ominaisuustiedon tutkimuslaitteistoilla tutkitaan mm. eroosio- ja sedimentaatioprosesseja.

Merigeologinen kartoitus ja tutkimus –projektissa jalostetaan yhteisrahoitteisessa ja maksullisessa toiminnassa kerättyä dataa täyttämään myös GTK:n tiedonkeruun vaatimukset. Projektissa kehitetään merenpohjan tutkimusmenetelmiä (mm. mallinnustyökaluja) vastaamaan akuutteihin tarpeisiin merenpohjan tiedosta (mm. merenpohjan geologinen pysyvyys/fyysinen koskemattomuus- indikaattori) sekä kehitetään ja testataan pilottitutkimuksina uusien tutkimusaiheiden ideoita tulorahoitteisille projektimarkkinoille (mm. yhteiskunnan infra-rakentaminen).
Merigeologinen kartoitus ja tutkimus – projektin puitteissa ylläpidetään ja luodaan aktiivisesti toimivia yhteistyömalleja verkostoitumalla julkishallinnon ja yritysten kanssa.

Päämääränä on, että päättäjien sekä alueiden kehittämisen, rakentamisen ja luonnon-varojen kestävän käytön suunnittelijoiden käytössä olisi kokonaisvaltainen ja luotettava kuva Suomen veden peitossa olevien pohjan maalajien koostumuksesta sekä sedimenttien sisältämien ja ympäristön kannalta tärkeiden (alku-)aineiden pitoisuuksista. GTK:n tuottamien merigeologisten kartoitusaineistojen avulla voidaan edistää puolueettomaan tutkimustietoon perustuvaa pohjan moninaiskäytön suunnittelua.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen