Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) vaihe 2

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Kestävät vesivarat
Projektin kesto
01.04.2016 - 31.03.2019
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/poski_lappi/

Esittely

POSKI (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) on koko Suomessa maakunnittain toteutettu valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuus. Tavoitteena on turvata laadukas pohjavesi, varmistaa maa- ja kiviaineksen saatavuus sekä pitkällä aikavälillä osoittaa vesihuoltoon ja kiviainesten ottoon soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkostoja sekä parantaa tietopohjan hyödyntämistä. Lisäksi kehitetään toteuttajatahojen ja aihealueen tutkimusmenetelmiä.

Lapissa hanke toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen vaihe päättyi toukokuussa 2015 ja alueellisesti se piti sisällään maakunnan Perämerenkaaren puoleisen osan sekä Pellon, Ylitornion, Tervolan ja Rovaniemen alueet (www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-poski-hanke). Nyt aloitettu toinen vaihe kattaa loput Lapin kunnat, pitäen sisällään mm. merkittäviä matkailukeskittymiä ja aktiivista kaivostoimintaa. Tutkimusalueen kokonaispinta-ala on yli 80 000 km².

Käytännön työ hankkeessa tulee keskittymään pääosin aikaisemmin tutkimattomien pohjavesialueiden ja maaperämuodostumien sekä uusien kalliokiviaineksen ottoon soveltuvien alueiden tutkimiseen. Tutkituille pohjavesialueille tullaan antamaan selvitettyjen tietojen perusteella suositukset alueiden pohjavesiluokituksen muuttamisesta sekä mahdollisesti alueiden rajausten muuttamisesta tai yhdistämisestä. Tutkituille maaperämuodostumille sekä kallioalueille annetaan suosituksia niiden soveltuvuudesta maa- ja kiviainesten ottoon. Annetut suositukset eivät ole sellaisenaan lainvoimaisia tai toimijoita sitovia, mutta niiden avulla pyritään ohjaamaan ja helpottamaan viiteryhmien työtä sekä tuomaan taustatietoa mm. kaavoitukseen.

Hankkeen toteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto. Rahoitus koostuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämästä Euroopan aluekehitysrahaston tuesta (80 % kustannuksista) sekä toteuttajien, hankealueen kuntien, Lapin liiton sekä toimialan yritysten rahoitusosuuksista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

Projektilistaukseen