Pohjois-Suomen malmipotentiaalin kartoitus

Projektin tutkimusalue
Akkumineraalit Kriittiset mineraalit Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2016
Suomen Akatemian projektinumero
2551017

Esittely

Pohjois-Suomen malmipotentiaalihanke kuuluu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tiedonkeruuhankkeisiin ja sillä on myös vahvat siteet GTK:n valtakunnalliseen malmipotentiaalitutkimusohjelmaan. Hanke sisältää runsaasti elementtejä GTK:n strategisen huippuosaamisen (malmigeologia) ja ydinosaamisten (kallioperäosaaminen) alueilta. Se toimii myös yhteistyössä Green Mining konseptin projektien kanssa kuin myös mallinnushankkeiden kanssa. Näiden lisäksi hanke on mukana yhteispohjoismaisessa Fennoskandian kilven geologiaa tutkivassa projektissa yhdessä Ruotsin (SGU) ja Norjan Geologisten tutkimuskeskusten (NGU) kanssa.

Hanke tuottaa vuoden 2015-2016 aikana Enontekiön käsivarren hankealueelta seuraavat kokonaisuudet: 1) Enontekiön käsivarren alueen malmipotentiaalisia vyöhykkeitä kuvaavan englanninkielisen julkaisun ja siihen liittyvän kartan sekä suositukset jatkotutkimuksista, 2) GTK:n digitaalisen kallioperäkartan päivitys ja siihen liittyvä geologisten yksiköiden kuvaus raporttimuodossa ja yksikkörekisterin päivitys sekä 3) Kehittää alueellista malmipotentiaali tutkimuskonseptia, joka on sovellettavissa jatkossa muihin samanlaisiin hankkeisiin ja jopa vientiprojekteihin. Tämän lisäksi hanke raportoi erillisraporttina Rovaniemen Kuluskairassa suoritetut malmipotentiaalitutkimukset.

Hankkeen toimintakentässä tapahtuneiden muutosten vuoksi hanke siirtyy arvioimaan ja suorittamaan mineraalipotentiaalihankkeeseen liittyvää tiedonkeruuta myös Rovaniemen itäpuolelle Kuluskairan alueelle. Muutokset vaikuttavat myös hankkeen tulevaan toimintaan ja raportointiin.

Edellä esitetyt kokonaisuudet pitävät sisällään välietappeja (milestones) kuten tutkimusraportteja sekä kansainvälisiä julkaisuja mutta pääpaino tulee olemaan uuden tiedonkeruulla, joka katsottu merkittävimmäksi malmipotentiaalin arvioinnin kannalta sekä myös uutta dataa hyödyntävissä GTK:n hankkeissa. Hankkeessa tuotettu ja prosessoitu uudenaikainen geologinen data on jatkossa elinkeinoelämän käytössä ja malmipotentiaalitutkimusten vetämisestä saatu oppi esimerkiksi GTK vientiprojekteissa.

Hankkeen toimintakentässä tapahtuneiden muutosten vuoksi hanke siirtyy arvioimaan ja suorittamaan malmipotentiaalihankkeeseen liittyvää tiedonkeruuta myös Rovaniemen itäpuolelle Kuluskairan alueelle. Muutokset vaikuttavat myös hankkeen tulevaan toimintaan ja raportointiin sekä itse hankkeen toiminta-aikaan, joka on tässä suunnitelmassa esitetty jatkettavaksi vuoden 2016 loppuun asti.

Projektilistaukseen