SMART GROUND

Projektin tutkimusalue
Kiertotalous Tietoratkaisut Kehittyvät geofysiikan sovellukset Kriittiset mineraalit
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2018

Esittely

Smart Ground on EU:n Horizon 2020 puiteohjelman rahoittama hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 2.5 milj. €, josta GTK:n osuus on 173000 €. Hankkeeseen kuuluu 14 partneria 5 eri jäsenmaasta. Hankkeen koordinaattorina toimii italialainen ENCO-SRL ja tieteellisenä koordinaattorina Universita degli studi di Torino (UNITO). Hanke käynnistyi 1.10.2015 ja sen kesto on 2.5 vuotta.

Smart Ground hankkeessa kehitetään datapankki hyödynnettävistä jätevirroista. Datapankkiin kootaan tietoa erilaisista kaatopaikoista, niiden koostumuksesta ja koosta kohdemaiden jätehuoltoasioita hoitavilta tahoilta. Yksityiskohtaisempaa tietoa kerätään tekemällä näytteenottoa ja näytteiden analysointia pilottikohteilla, joita valitaan 3 kpl kustakin osallistujamaasta. Pilottialueilla testataan menetelmiä, joilla tunnistetaan erilaisilla kaatopaikoilla olevia potentiaalisia raaka-ainevaroja sekä nykyisin muodostuvia hyödynnettävän jätteen virtoja. Tavoitteena on materiaalien, erityisesti metallien tehokkaampi hyödyntäminen ja uusien liiketoimintaideoiden mahdollistaminen.

GTK:n päätehtävänä Smart Ground hankkeessa on demonstroida geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusmenetelmien käyttökelpoisuutta kaatopaikan rakenteen ja mahdollisten metallipitoisten osien tunnistamisessa. Spatiaalianalyysillä selvitetään, onko lentogeofysiikkaa ja lidar-aineistoa käyttämällä mahdollista tunnistaa muinoin käytössä olleita, kadonneita kaatopaikkoja. Valituilla pilottikohteilla tehdään geokemiallista näytteenottoa ja –analysointia. Geofysiikan eri menetelmillä mallinnetaan ja kaatopaikan rakennetta, kerrostumia ja mahdollisia fysikaalisesti kaatopaikka-alueelta erottuvia osioita. Geofysiikalla ohjataan myös raskasta näytteenottoa. GTK tekee näytteenoton ja geofysiikan perusteella myös arvion pilottikohteiden kierrätettävästä raaka-ainepotentiaalista. Tutkimustulokset esitetään erilaisina 3D-malleina, tasopintakarttoina ja teemakarttoina, jotka siirretään metatietoineen muodostettavaan Smart Ground datapankin.

Smart Ground hanke edistää jätealan kierrätysmateriaaleihin liittyvää tiedonkulkua, yhteydenpitoa, julkaisutoimintaa ja koulutusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Projektin kehittämä datapankki sisältää teknistä, lainsäädännöllistä ja taloudellista tietoa kierrätettävistä raaka-aineista EU:n sisällä.

Projektilistaukseen