SUOHIILI (Soiden hiilitaseet ja suobiomassat)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2022 - 31.12.2023

Esittely

Projektin tarkoituksena on tutkia soiden maankäytön vaikutusta turpeen hiilen pysyvyyteen, kasvihuonekaasujen inventointimenetelmiä sekä suobiomassaa ja tämän kestävän keruutoiminnan mahdollisuuksia. Metsäojituksen vaikutustarkastelua hiilen pysyvyyteen tehdään turvekerrosten fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin perustuen. Kasvihuonekaasujen inventointimenetelmien kehittämiseksi yhdistetään kammiopohjaiset suon kasvihuonekaasumittaukset yksityiskohtaiseen drone-pohjaiseen ilmakuvantamiseen.

Suobiomassaa ja sen mahdollisia keruutoiminnan edellytyksiä tutkitaan ensisijaisesti ojitettujen ja muuttuneiden soiden osalta, jossa mm. ravinteisuustaso, hydrologinen kuivahtaminen, kasvillisuusmuutokset ja sammalkerroksen uusiutumiskyky asettavat omat mielenkiintoiset tutkimusaihionsa. Kasvihuonekaasututkimuksen tapaan suobiomassojen kartoituksessa hyödynnetään drone-kuvausmateriaalia, ja joiltain osin myös työpakettien tutkimuskohteet ovat identtiset.

Projektin tavoitteena on tuottaa kattavaa perustutkimustietoa ilmastonmuutostutkimuksen ja soiden maankäytön suunnittelun pohjalle, mutta kehittää saman aikaisesti GTK:n maksullista liiketoimintaa, jossa segmentin muodostavat esim. hiilikompensaatioyritykset sekä kasvualusta- ja kuiviketoimiala. Projekti on suunniteltu toteutettavaksi kaksivuotisena ja valmistuvan kokonaisuudessaan vuoteen 2024 mennessä.

Projektilistaukseen