Tuotantoalueiden tutkimusmenetelmien ja mallinnuksen kehittäminen (TUMMELI)

Projektin tutkimusalue
Kiertotalous Vesienhallinta
Projektin kesto
01.01.2017 - 31.12.2020

Esittely

Kaivokset ja muut tuotantoympäristöt edellyttävät entistä korkeatasoisempaa ympäristövaikutusten hallintaa. Kaivosten tapauksessa ongelmat liittyvät useimmiten suurten vesi- ja jätemäärien hallintaan. Vesienhallinnan kannalta keskeistä on puolestaan kallioperän ja sen ruhjeiden merkitys veden kuljettajana. Sekä kaivoskohteista että muilta teollisuuslaitoksilta syntyy myös päästöjä pintavesiin. Lupaehdot määrittelevät näiden vesistöpäästöjen pitoisuudet siten, että niistä ei ole kroonistakaan haittaa vesieliöstölle tai ihmisille, mutta järvialtaiden pohjasedimentteihin kertyessään ne saattavat kuitenkin muodostaa ongelman.

Tässä tutkimushankkeessa kehitetään GTK:n osaamista viidellä keskeisellä aihealueella: (kaivannais)jätealueiden peittorakenteiden tutkimuksessa ja mallinnuksessa (TP 1), pintavesiin johdettavien aineiden kulkeutumisen ja sedimentaation sekä reaktioiden mallinnuksessa (TP 2), kallioperän pohjaveden ja aineiden kulkeutumisen mallinnuksessa kaivoskohteissa (TP 3), uusissa kaivannaisjätteiden optimointi-, karakterisointi- ja testausmenetelmissä (TP 4), ja kaivannaisjätteiden läjitysalueiden tuntemisessa (tietokannan määrittely ja toteutus) (TP 5).

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen