Siirry sisältöön

Happamien sulfaattimaiden selvitykset

GTK tarjoaa asiantuntevan ja kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden happamien sulfaattimaiden (HaSu) tunnistamiseen, riskien arviointiin ja ympäristöhaittojen hallintaan.

Kaksi tutkimusavustajaa syksyisellä viljapellolla ottamassa maaperänäytettä koulutustarkoituksessa.

Palvelun hyödyt

Happamiin sulfaattimaihin erikoistunut tutkimuslaboratorio

GTK:lla on oma happamien sulfaattimaiden analytiikkaan erikoistunut tutkimuslaboratorio, jonka palvelut pohjaavat viimeisimpään tutkimustietoon ja monipuoliseen menetelmävalikoimaan.

Asiantunteva kumppani tutkimus- ja kehitysprojekteihin

GTK:n asiantuntijoilla on pitkä kokemus happamien sulfaattimaiden tutkimuksesta ja tutkimusten menetelmäkehityksestä sekä laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot happamien sulfaattimaiden tutkijoihin.

Turvallinen maankäyttö happamilla sulfaattimailla

Palvelu auttaa vähentämään maankäyttöön liittyviä happamuus- ja metallipäästöjä vesistöihin oikein suunnitelluilla riskienhallinnan toimenpiteillä, kuten kaivettujen massojen neutraloinnilla ja hapettumisen ehkäisemisellä.

Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskinarviointi

GTK:n happamien sulfaattimaiden selvitykset muodostavat palvelukokonaisuuden, jonka avulla happamat sulfaattimaat voidaan tunnistaa ja huomioida kaikessa maankäytössä, kuten turvetuotannossa, kosteikkorakentamisessa, kuivatusojituksissa ja infrastruktuurirakentamisessa. Asiantuntijoidemme laaja-alainen maaperätuntemus on etuna tehtäessä happamien sulfaattimaiden esiintymiseen ja riskienhallintaan liittyviä tulkintoja.

Palvelukokonaisuus sisältää lähtökohtaisesti:

  • tutkimustarpeen arvioinnin
  • näytteenottosuunnitelman laatimisen
  • näytteenoton
  • näyteanalyysit
  • riskinarvion ja toimenpidesuosituksen

Näyteanalyysiin ja riskinarvioon kuuluu muun muassa maaperän hapontuottopotentiaalin ja sulfidipitoisuuden määrittelyt. Toimenpidesuositukset sisältävät haittoja ehkäisevien toimenpiteiden, kuten neutraloinnin (kalkitus) suunnittelun.

Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskinarviointi voidaan suorittaa myös pikamenetelmin GTK:n tutkimuslaboratoriossa tai tarpeen mukaan maastossa.

GTK toteuttaa lisäksi happamien sulfaattimaiden tunnistamisen ja riskinarvioinnin koulutuksia. Koulutuksissa voidaan käydä läpi näytteenottoa, näytteiden käsittelyä ja luokittelua sekä näyteanalyysejä.

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen vesienhallinnassa

GTK:n palvelu tukee EU:n vesipuitedirektiivin ja kansallisten vesienhoitosuunnitelmien tavoitetta pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan parantamisesta.

Happamilta sulfaattimailta huuhtoutuva happamuus ja metallit on todettu vesienhoitosuunnitelmissa yhdeksi merkittävimmistä rannikkovesistöjen tilaa heikentävistä tekijöistä.

Palvelun tavoitteena on parantaa pinta- ja pohjavesien laatua erityisesti rannikkoalueilla, joilla happamia sulfaattimaita esiintyy yleisesti. Riskienhallinnan toimenpiteiden suunnittelulla happamien sulfaattimaiden vesistöihin kohdistamaa happamuus- ja metallikuormitusta voidaan vähentää tehokkaasti.

Tutkija ottamassa vedestä näytettä peltomaan viereisellä ojituksella.

Riskienhallinta ja ympäristövaikutukset rakentamisessa

Happamat sulfaattimaat voivat olla ankara korroosioympäristö erilaisille rakenteille, teräkselle ja betonille. Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskienhallinta on paras keino torjua haittoja ennalta.

GTK:n selvitysten avulla voidaan myös suunnitella rakentamisessa syntyvien happamien sulfaattimaiden ylijäämämaiden hallinta ja hyötykäyttö mahdollisimman ekologisesti ja samalla vähentää läjitettävän maa-aineksen määrää. Massojen neutraloinnista aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi kalkkimäärän laskennalla tai vaihtoehtoisesti korvaamalla kalkki teollisilla sivuvirtamateriaaleilla.

ASIAKASTARINA

Avoin tiedon jakaminen kasvattaa yhteistä hyötyä – Oulun kaupunki

Oulun kaupungin alueella happamat sulfaattimaat ovat pysyvä riski maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa. Kaupungin ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöllä tavoitellaan maaperä- ja pohjatutkimustietojen oikea-aikaista, helposti saavutettavaa hyödyntämistä.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille. Tunnistus-hankkeen loppuraportti

Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen – FiksuHasu

HASUdigi – happamat sulfaattimaat hallintaan

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Geologi
+358295035222
Erikoistutkija
+358295035216

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!