Karleby Vatten – Från modellering av grundvatten till långsiktig prognostisering av verksamhet

Karleby Vatten behövde en samarbetspartner för att kartlägga potentiella grundvattentillgångar, deras vattenkvalitet och platser för nya vattentäkter. Samarbetet med GTK gav upphov till en modellering av grundvattenflöde som möjliggör långsiktig planering av vattenuttag.

Utmaning för Karleby Vatten

Hur kan vattenuttaget förnyas på ett sätt som är hållbart för grundvatten

Cirka tio år sedan konstaterade Karleby stad att stadens vattenförsörjning stod inför en utmaning. Vattenverket i Patamäki levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stamkarleby, och nu verkade det som att vattenverket snart skulle nå slutet av sin livslängd. Problem hade börjat uppkomma i vattenupptagningen och grundvattennivån hade börjat sjunka på ett oroväckande sätt. Med tiden hade även andra riskfaktorer uppkommit kring grundvattenområdet: staden hade utvecklats och vuxit mot Patamäki och trafikvolymerna till exempel till Karleby hamn hade ökat. Affärsverket Karleby Vatten som svarar för stadens vattenförsörjning behövde alltså en samarbetspartner för att kartlägga potentiella grundvattentillgångar, deras vattenkvalitet och platser för nya vattentäkter.

Geologiska forskningscentralen utförde sina första fysikaliska och geokemiska undersökningar på grundvattenområdet i Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå 2011–2014 som ett projekt som delvis finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Målet var att öka användningen av simulation för flödesmodellering vid granskning av grundvattenflöde och ändringar i vattenkvalitet, och samtidigt utveckla de nuvarande metoderna för modellering så att de är lämpliga för den finländska jordmånen och klimatet.

Projekten i Karhinkangas fick en fortsättning 2019, när Karleby Vatten inledde provpumpningar i området och igen behövde en samarbetspartner, nu för att modellera vattenuttag utifrån tidigare data. ”Vi valde GTK som samarbetspartner, eftersom vi hade ett lyckat gemensamt projekt bakom oss och personalen i projektet hade en omfattande och ingående kännedom om grundvattnet i Karhinkangas. Vi ansåg också att GTK har ett unikt kunnande om vattenlösningar i Finland”, säger Tommi Mäki, vattenförsörjningsförman vid Karleby Vatten.

GTK som hjälp

Med flödesmodellering förebyggs överskridandet av tröskelvärden för skadliga vattenupptagningsmängder

Genom att kombinera den fysikaliska och geokemiska forskningen i Karhinkangas samt data från provpumpningen utarbetade GTK en modellering för grundvattenflöde till Karleby Vatten. Genom modelleringen kan ändringar i grundvattnet och vattenupptagningen planeras på lång sikt för att uppfylla de behov som Karleby Vattens 10 000 avtalskunder har nu och på lång sikt. Karleby fortsätter att växa och därmed ändras behoven för vattenupptagning.

Genom flödesmodelleringen får man information om från hur många olika punkter och hurdana vattenmängder som kan pumpas för att verksamheten ska ligga kvar på en hållbar nivå. Att överskrida tröskelvärden för skadliga vattenupptagningsmängder är skadligt för såväl miljön och organismer som vattentäkternas tekniska funktionsförmåga. Dessutom hotas försörjningsberedskapen, om vattenförsörjningen inte kan planeras på lång sikt.

”GTK:s trovärdighet som expert har varit en betydande faktor för andra myndigheter. Ansökan har därför framskridit i rätt tid, eftersom den utgår från omfattande utredningar.” – Tommi Mäki, Vattenförsörjningsförman, Karleby Vatten

I det långa samarbetet mellan Karleby Vatten och GTK ingår även experttjänster i form av bedömningar och utredningar om miljökonsekvenser som levererats till myndigheter. Modelleringen av grundvatten i ansökan om tillstånd för Karhinkangas har varit ett konkret sätt att bevisa att en utförlig undersökning om projektets miljökonsekvenser har gjorts. ”GTK:s trovärdighet som expert har varit en betydande faktor för andra myndigheter. Ansökan har därför framskridit i rätt tid, eftersom den utgår från omfattande utredningar”, konstaterar Mäki.

Blicken mot framtiden

Genom modellering undviker man svåra och dyra korrigerande åtgärder i framtiden

Karleby Vatten vill även i fortsättningen genomföra vattenförsörjning på ett sätt som är hållbart för miljön. En överraskande fördel med flödesmodelleringen har varit tillgång till mångsidig information om miljökonsekvenser som man kanske annars inte tillräckligt eller alls hade kunnat ta fram. Den viktigaste fördelen med modelleringen har dock varit den information som tagits fram om vattenupptagningsmängder och deras konsekvenser. Genom modellering undviker man korrigerande åtgärder, som är svåra och dyra att genomföra i efterhand.

Tillståndsprocessen för Karhinkangas kommer troligtvis att ännu ta flera år. Samtidigt har man redan med hjälp av flödesmodelleringen börjat undersöka kartläggningen av situationen i grundvattenområdet som ligger på fastlandssidan av Karhinkangas. Samarbetet mellan Karleby Vatten och GTK fortsätter alltså vad gäller Karhinkangas, men Mäki uppskattar att samarbete även är möjligt kring andra projekt. ”Stora projekt för vattenupptagning i stil med projektet i Karhinkangas inleds sällan till och med i Finland. Ett lika stort projekt genomförs troligtvis inte inom snar framtid i Mellersta Österbotten, men små utredningar behövs alltid. Vi skulle ha använt oss av GTK mer, om vi hade kunnat. Samarbetet har varit naturligt också för att man alltid har kunnat ringa någon bekant expert och ställa frågor också om småsaker. Aldrig har man blivit utan svar.”

Läs mer om GTK:s tjänster: