Gå till innehåll

Utredning av grundvattenområdenas struktur

Med strukturundersökningar av grundvattenområden erhålls information om grundvattenområdens geologiska struktur och hydrogeologi. Man utgår från en modell för bergytan i det område som undersöks, som utgår från mätningar av tyngdkraft och borrningar.

GTK har utfört strukturundersökningar för viktiga grundvatten- och åsområden sedan 1990-talet i samarbete med miljöcentralerna, kommunerna, städerna och vattenverken. Resultaten utnyttjas bl.a. vid skydd av grundvatten, effektivisering av vattenförsörjningen, fastställande av nya vattentäkter och undersökningar av förorening av grundvatten samt som underlag vid planering av markanvändning.

Med hjälp av strukturundersökningen kan du utnyttja naturresurser i grundvattenområden utan att exponera vattenresurserna för förorening.

Tjänstens innehåll

 • Gravitationsmätningar och utarbetande av en på borrningar baserad ytmodell av berget i det undersökta området.
 • Mer ingående utredningar av jordmånens och bergets struktor och kvalitetsmässiga status.

Fördelar för dig

 • Du känner grundvattenområdenas struktur, status och tillgänglighet.
 • Du kan bedöma hur olika former av markanvändning lämpar sig för ås- och grundvattenområden.
 • Du är förtrogen med de risker som anknyter till grundvattnet i området och vet också var lämpliga nya vattentäkter finns.

Kund berättelse: Karleby Vatten – Från modellering av grundvatten till långsiktig prognostisering av verksamhet

Karleby Vatten behövde en samarbetspartner för att kartlägga potentiella grundvattentillgångar, deras vattenkvalitet och platser för nya vattentäkter. Samarbetet med GTK gav upphov till en modellering av grundvattenflöde som möjliggör långsiktig planering av vattenuttag.

Läs mer on kund berättlse

Kontakta oss

  JaNej


  Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

  Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.