Cirkulär ekonomi

Vi främjar materialeffektivitet och återvinning av mineralbaserade råvaror. Vi utvecklar nya lösningar för mineralprocessering och hantering av avfall och avloppsvatten. Vi fördjupar också kunskaperna om livscykeln hos olika material.

Målet med den cirkulära ekonomin är att minska avfallsmängderna och återvinna material. Den cirkulära ekonomin maximerar råmaterialvärdet hos primära och sekundära material. Den cirkulära ekonomin spelar en framträdande roll när det gäller att främja den hållbara användningen av material och bekämpa klimatförändringen.

För att tillgodose behovet av mineral, metaller och material i det moderna samhället behövs inte bara primär råvaruproduktion utan även innovativ teknik- och metodutveckling. Våra prioriterade områden är process- och utnyttjandeundersökning av primär- och sekundärmaterial samt bl.a. livscykelshantering av batterimineral. Centrala mål är att råvaror utnyttjas ekologiskt effektivt och miljöavtrycket från industriverksamheten begränsas till ett minimum. Andra mål av central betydelse är materialeffektivitet, hantering av materialströmmar, produktion med låga utsläpp och utnyttjande av avfall och sidoströmmar som nya råvaror utan att öka miljöbelastningen.

GTK tillhandahåller kunderna lösningar för processering av malmer och industrimineraler, behandling av processvatten samt utnyttjande och återvinning av avfall och sidoströmmar. GTK har dessutom stark kompetens som gäller avfall och avloppsvatten från gruvverksamhet samt hanteringen och utnyttjandet av dem. 

För att lösa utmaningar inom den cirkulära ekonomin använder vi vår breda kompetens om materialströmmar, moderna forskningsinfrastruktur och tvärvetenskapliga forskningsmetod tillsammans med våra partner. GTK Mintec som finns i Outokumpu, och samlaboratoriet Circular Raw Materials Hub som nyligen öppnats i Esbo, bildar en unik helhet för forskning.

Världen behöver materialintelligens