Energiomställning

Överkonsumtion av naturresurser styr mänskligheten mot en ren energiomställning. Tyngdpunkten i vår forskningsverksamhet ligger på forskningen om koldioxidsnål energi och främjandet av investeringar.

Henkilö ohjaa vaijeria putkeen, geoenergiamittaamista

Energiomställningen är en förändring mot koldioxidsnåla energilösningar som möjliggör ett ekologiskt hållbart samhälle och en balanserad ekonomi. Energiomställningens primära mål är att frigöra sig från användningen av fossila bränslen. Utmaningen är att genomföra energiomställningen utan att avsevärt försämra den ekonomiska tillväxten och den uppnådda levnadsstandarden. Med våra lösningar främjar vi en energiomställning som tryggar människors välbefinnande och hållbara samhälleliga investeringar.

Vår expertis fokuserar på att producera och tillämpa geovetenskaplig information om jordmånen och berggrunden. Vi ökar kunskapen om jordmånens och berggrundens lämplighet för energiproduktion, bedömer riskerna i anslutning till dem och producerar tolkningar och modeller av materialet.

Våra kompetensområden är geotermisk energi, geologiska platsundersökningar, energilagring och ny energiinfrastruktur samt gaspotentialen i jordskorpan.

Vi undersöker mängden värmeenergi i jordskorpan, den lokala och regionala variationen samt lämpligheten för energiproduktion. Vi utvecklar nya lösningar för lagring av värmeenergi i jordskorpan. I geologiska platsundersökningar granskar vi särdragen hos den regionala jordmånen och berggrunden. Informationen behövs bland annat för att välja och karaktärisera platser för kraftverk och slutförvaring av kärnavfall. Vi utför också det forsknings- och utvecklingsarbete inom långtidssäkerhet och naturanalogier som behövs för att planera slutförvaringen av kärnavfall.

Våra nyare forskningsområden är små modulära kärnkraftverk (SMR), vätelager som byggs i berggrunden samt utredningar av förekomster av naturliga gaser i berggrunden, särskilt väte. Bakgrundsutredningar om lands- och havsvindkraftens byggbarhetsegenskaper är en del av undersökningarna som möjliggör en energiomställning.

Vi erbjuder beslutsfattarna och våra intressentgrupper ett geovetenskapligt perspektiv på främjandet av koldioxidsnåla energilösningar. Våra lösningar är till nytta för aktörer som planerar att ta i bruk koldioxidsnåla energisystem, utreda energiproduktionens potential eller genomföra energiproduktionen på ett säkert sätt.

Ta kontakt med dig

Kontakta en expert

Tulosyksikön päällikkö
+358295033987
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109