Framgångar vid GTK under coronaåret

År 2020 inleddes med fart vid Geologiska forskningscentralen med verkställandet av den nya strategin. Vi startade investeringar och rekryteringar. Vårt arbete fortsatte även under undantagsförhållandena orsakade av pandemin.

Vår strategi kan sammanfattas med målet att skapa lösningar för mer hållbar tillväxt. Elektrifieringen av samhället, klimatförändringen, urbaniseringen och allomfattande teknologiska lösningar är megatrender som kräver forskningsbaserade lösningar.

För att lösa stora utmaningar förutsätts nära samarbete och att man kombinerar olika typer av kompetens. Vårt arbete utgår från kunden och samarbete med våra partner. Samarbetet skapar ny kompetens och större påverkan för geologin som vetenskapsområde.

Kompetens på hög nivå krävs då man skapar krävande forskningsbaserade lösningar. Verksamheten vid samlaboratoriet Circular Raw Materials Hub som producerar lösningar för den cirkulära ekonomin utvecklades framgångsrikt på campusområdet i Otnäs. Samarbetet med företag och partner har en allt mer stabil grund, vilket även har höjt vår egen ambitionsnivå.

Vi har deltagit aktivt i det nationella och internationella samarbetet. Vår exportverksamhet har lidit stort på grund av pandemin, men vi har hittat flera sätt att skapa kundnytta även under de rådande krävande förhållandena. Vår roll inom EU:s råvaruarbete har stärkts ytterligare. I Finland har vi deltagit i utarbetandet av den nationella batteristrategin och beredningen av gruvlagsreformen.

Under året har vi gjort fördomsfria utspel och inlett utvecklingsåtgärder. Lagpropositionen om GTK:s exportbolag lämnades in till riksdagen, den ambitiösa FUI-investeringen i ett tre kilometer djupt djupborrhål i nordöstra Österbotten påbörjades och vi hade flera framgångar vid ansökningar om finansiering från Finlands Akademi och EU.

Vår största framgång var beviljandet av betydande tilläggsfinansiering för utvecklingsinvesteringar i pilotanrikningsfabriken GTK Mintec. Detta ger oss en möjlighet att ytterligare utveckla vår forskningscentral, som är unik i Europa.

Personalen vid GTK har utfört ett fantastiskt arbete under krävande förhållanden. Vår nya verksamhetsmodell har fungerat bra och varit ett stöd för vårt krävande expertarbete. Personalnöjdheten nådde än en gång en ännu högre nivå. Vid sidan av det dagliga arbetet har vi fäst ännu större uppmärksamhet vid att utveckla vår kompetens och stärka vår arbetssäkerhet och arbetssäkerhetskultur.

Jag vill framföra ett varmt tack till vår personal för deras engagerade arbete. Jag tackar också våra kunder och samarbetspartner för visat förtroende och utmärkt samarbete. Tillsammans skapar vi lösningar även under de utmanande förhållanden som råder för närvarande.

Mika Nykänen
generaldirektör