Personalnöjdheten på god nivå

Personalens nöjdhet med arbetet, ledningen och verksamhetskulturen vid GTK förbättrades år 2020.

Årsverkena vid GTK förverkligades på något lägre nivå än planerat på grund av fler pensioneringar än väntat samt minskad användning av säsongsarbetskraft som anpassningsåtgärd. Situationen åtgärdades genom ett flertal rekryteringar under årets senare hälft. De totala årsverkena år 2021 uppskattas förverkligas i enlighet med det planerade tillväxtmålet (över 430 årsverken).

 

 

Personalnöjdhet

Vid Statens personalundersökning 2020 (VMBaro) förbättrade GTK sina resultat inom samtliga delområden. Svarsaktiviteten i undersökningen var den högsta någonsin, 87,7 procent. GTK:s resultat var genomgående bättre än normen för staten. Enligt undersökningen uppskattar personalen vid GTK särskilt arbetets innehåll och dess betydelsefullhet. Även arbetsgemenskapsindexet (3,95 > 2019 3,88) och ledarskapsindexet (3,65 > 2019 3,51) förbättrades under året.

Vi stärker ständigt vår kompetens.

Utveckling av kompetens

Betydelsen av ledningskompetens och chefsarbete framhävdes under året i synnerhet på grund av coronapandemin. En betydande del av personalen distansarbetade under största delen av året. Stöd för framgångsrikt distansarbete utgjordes av utbildning för både chefer och den övriga personalen. Under kommande verksamhetsår ligger fokus på att säkerställa kompetens på hög nivå och god personalhälsa med en målmedveten personalpolitik.