Geofysikalisk jordmånsundersökning

Information om tjockleken och egenskaperna hos jordlagret är viktigt för planläggning, områdesplanering och byggande i olika skalor och i olika skeden.

Med hjälp av informationen kan man undvika områden där det är dyrt att bygga och skydda grundvattenresurser samt undvika negativ påverkan på miljön. Exempelvis bör man förutsäga vilken effekt lerjord och svag mark har på byggande. Geofysiska metoder lämpar sig även för områden dit det är svårt att transportera en bergborrmaskin på grund av terrängen eller växtligheten.

Geofysikalisk undersökning av jordmånen lämpar sig för såväl byggande av nya bostadsområden och gruv- och avfallsområden som nya väg- och kraftlinjedragningar. Geofysikaliska undersökningar krävs även som bakgrundsinformation för geoenergilösningar. Geofysikaliska undersökningar kan även utnyttjas vid undersökning av jordmånens förorening.

Tjänstens innehåll

  • Planering av undersökningen i enlighet med kundens behov.
  • Fastställande av jordlagrets tjocklek och skikt med geofysiska mätningar. Beroende på situationen används en eller flera av följande metoder: flygdata, gravitationsmätning, markradar och seismisk eller elektronisk lodning.
  • Tolkning och rapportering av resultaten. En del av rapporten är en kartbild samt en 2D-genomskärning eller 3D-modell som beskriver jordlagrens tjocklek och skikt.

Fördelar för dig

  • Du känner till egenskaperna hos jordmånen i området som bebyggs. Du kan undvika områden där det är dyrt att bygga.