Geologiska undersökningar av förläggningsplatser

Vid geologiska undersökningar av förläggningsplatser som utförs i anslutning till processen för val av förläggningsplats eller i objekt som valts på förhand enligt andra kriterier görs mångsidiga undersökningar av berggrunden, jordmånen och grundvattenförhållandena.

Undersökningarna planeras utifrån de säkerhetskrav som ställts upp för projektet (kraftverkets anläggningsplats, lagret för kraftverksavfall, slutförvaringen av förbrukat kärnbränsle) och utifrån existerande information. När det finns flera potentiella kandidater för förläggningsplatsen, görs undersökningarna stegvis och under jämförelse av resultaten. Den grundläggande principen är att gallring utförs bland objekten och mer detaljerad information samlas in från de objekt som valts till fortsättningen.

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt visa att objekt som tas med i den slutliga valprocessen uppfyller de geologiska kriterierna för valet av förläggningsplats. Ett delområde i valprocessen är objektets lämplighet för byggande och utvärdering av kostnaderna för byggandet. Därför gäller det att samla in så mycket information att den räcker till för den preliminära anläggningsplaneringen.

Efter att myndigheterna godkänt valet av förläggningsplats fortsätter de detaljerade platsundersökningarna med hänsyn till tillståndsprocesserna och säkerhetsbedömningen samt till planeringen och driften av anläggningen i projektets olika skeden. I typiska fall utförs geologiska undersökningar i varierande omfattning. I det inledande skedet undersöks hela området, men småningom koncentreras undersökningen till den egentliga byggnadsplatsen.

I praktiken slutförs de geologiska undersökningarna av en kraftverksplats när byggandet av kärnkraftverket börjar. I fråga om anläggningar för slutförvaring av förbrukat kärnbränsle fortsätter insamlingen och analysen av geologisk information i praktiken under hela anläggningens drifttid. Målet med dessa undersökningar är att utvärdera hur de för produktion planerade sektionerna av berget lämpar sig för slutförvaring, styra planeringen och byggandet samt säkerställa att hög driftsgrad uppnås för bergrummet.

I olika skeden av undersökningen av förläggningsplatsen samlas tidigare producerad information och produceras ny geologisk information. Datalagret betjänar inte enbart utvärderingen av lämpligheten och planerings- och byggarbetet. Det fungerar också som jämförelsematerial för miljökonsekvensbedömning, stöd för uppföljningen och utgångsdata för säkerhetsanalysen, som uppdateras kontinuerligt. Arbetet som bygger på vetenskapliga forskningsdata är också en förutsättning för uppfyllandet av myndighetskraven och bildar grunden för ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Tjänstens innehåll

 • Planering av geologiska och geofysikaliska undersökningar
 • Samordning av undersökningsarbetet som en del av projektet som helhet
 • Geologiska och geofysikaliska platsundersökningar
 • Grundvattenundersökningar
 • Tolkning och modellering (t.ex. geologiska 3D-mallar, hydrogeokemi)
 • Mineralogiska undersökningar
 • Analystjänster
 • Utredning av platsens lämplighet för byggande
 • Rapportering och dataadministration

Fördelar för dig

 • Du får hjälp med geologiska platsundersökningar som utförs av en oberoende expert. Tjänsten bygger på omfattande erfarenhet och vetenskaplig kompetens.
 • Du får alla nödvändiga geologiska undersökningstjänster från en och samma leverantör.
 • Myndighetskraven förutsätter att byggplatsen undersöks grundligt och högklassigt.